نویسنده

Applied Chemistry, Islamic Azad University

چکیده

استفاده از افزودنی‌های خاک در مدیریت و حفاظت از منابع آن اهمیت روزافزونی پیداکرده است. کوپلیمر بر پایه آکریل آمید و آکریلیک اسید به جهت سنتز آسان و در دسترس بودن مواد اولیه، نمونه‌ای از این افزودنی‌ها می‌باشند. در این مطالعه، کوپلیمر بر پایه آکریل آمید و آکریلیک اسید با روش پلیمریزاسیون زنجیره‌ای در سیستم آبی سنتز گردید. با استفاده از طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه مشخص شد که گروه‌های عاملی کربوکسیلیک اسید و آمیدی با موفقیت در ماده وجود دارد. در آزمون تجزیه گرما وزن‌سنجی، مقدار هریک از اجزا اندازه‌گیری شد. همچنین برای محاسبه چگالی بار منفی نمونه‌های سنتز شده از روش تیتراسیون و برای تعیین جرم مولکولی از دستگاه پراکندگی نور لیزری استفاده گردید که مشخص شد با افزایش چگالی بار منفی، تثبیت شوندگی خاک افزایش یافته است. همچنین استفاده از مونومر آکریل آمید در واکنش کوپلیمریزاسیون نقش اساسی برای افزایش جرم مولکولی ایفا نمود. درنهایت، هدر رفت خاک به‌وسیله کوپلیمر سنتز شده در تیمارهای پژوهش که شامل کوپلیمر با مقادیر مختلف مصرف gr/m2 4/0، 6/0، 1، 2، 3، 4 و 6 به روش محلول در آب و اسپری روی سطح خاک قبل از اجرای بارش مصنوعی تعیین شد و پیوستگی آن در min 30 بارندگی مورد مطالعه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevent Soil loss by Copolymer Based on Polyacrylamide

چکیده [English]

The use of soil additives in the management and conservation of soil resources is becoming increasingly important. Examples of these additives, polymer materials which are in the category of copolymers based on acrylamide and acrylic acid due to ease of synthesis and availability of raw materials has attracted much attention. In this study, copolymer based on acrylamide and acrylic acid was synthesized by chain polymerization in the water system. Fourier transform infrared spectroscopy revealed that the carboxylic acid and amide functional groups were successfully polymerized in the material. The amount of each component was measured by thermogravimetric analysis. To calculate the negative charge density and molecular weight of samples, titration method and laser light scattering analyzer were used which showed soil stabilization with increment in negative charge density. The use of acrylamide monomer plays a major role in the copolymerization to increase the molecular weight. Finally, soil loss was determined using 0.4, 0.6, 1, 2, 3, 4 and 6 gr/m2 of copolymers in water and solutions sprayed on the soil surface before implementation of artificial rainfall, also its continuity in 30min rainfall was studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copolymer
  • Soil loss
  • Arylamide
  • Acrylic acid
  • Sil erosion