نوع مقاله : مقاله یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی کاربردی، تهران، ایران

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، واحد ماهشهر، گروه مهندسی پلیمر، ماهشهر، ایران

3 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، گروه پلاستیک، تهران، ایران

چکیده

استفاده از افزودنی‌های خاک در مدیریت و حفاظت از منابع آن اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. کوپلیمر بر پایه آکریل آمید و آکریلیک اسید به جهت سنتز آسان و در دسترس بودن مواد اولیه، نمونه‌ای از این افزودنی‌ها می‌باشند. در این مطالعه، کوپلیمر بر پایه آکریل آمید و آکریلیک اسید با روش پلیمریزاسیون زنجیره‌ای در سیستم آبی سنتز گردید. با استفاده از طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه مشخص شد که گروه‌های عاملی کربوکسیلیک اسید و آمیدی با موفقیت در ماده وجود دارد. در آزمون تجزیه گرما وزن‌سنجی، مقدار هریک از اجزا اندازه‌گیری شد. همچنین برای محاسبه چگالی بار منفی نمونه‌های سنتز شده از روش تیتراسیون و برای تعیین جرم مولکولی از دستگاه پراکندگی نور لیزری استفاده گردید که مشخص شد با افزایش چگالی بار منفی، تثبیت شوندگی خاک افزایش یافته است. همچنین استفاده از مونومر آکریل آمید در واکنش کوپلیمریزاسیون نقش اساسی برای افزایش جرم مولکولی ایفا نمود. درنهایت، هدر رفت خاک به‌وسیله کوپلیمر سنتز شده در تیمارهای پژوهش که شامل کوپلیمر با مقادیر مختلف مصرف gr/m2 4/0، 6/0، 1، 2، 3، 4 و 6 به روش محلول در آب و اسپری روی سطح خاک قبل از اجرای بارش مصنوعی تعیین شد و پیوستگی آن در min 30 بارندگی مورد مطالعه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevent Soil loss by Copolymer Based on Polyacrylamide

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza Manafi 1
  • Pedram Manafi 2
  • Sasan Kehtari Karam 3

1 Islamic Azad University, South Tehran Branch, Department of Applied Chemistry, Tehran, Iran

2 Amirkabir University of Technology, Mahshahr Campus, Department of Polymer Engineering, Mahshahr, Iran

3 Iran Polymer and Petrochemical Institute, Plastic Department, Tehran, Iran

چکیده [English]

The use of soil additives in the management and conservation of soil resources is becoming increasingly important. Examples of these additives, polymer materials which are in the category of copolymers based on acrylamide and acrylic acid due to ease of synthesis and availability of raw materials has attracted much attention. In this study, copolymer based on acrylamide and acrylic acid was synthesized by chain polymerization in the water system. Fourier transform infrared spectroscopy revealed that the carboxylic acid and amide functional groups were successfully polymerized in the material. The amount of each component was measured by thermogravimetric analysis. To calculate the negative charge density and molecular weight of samples, titration method and laser light scattering analyzer were used which showed soil stabilization with increment in negative charge density. The use of acrylamide monomer plays a major role in the copolymerization to increase the molecular weight. Finally, soil loss was determined using 0.4, 0.6, 1, 2, 3, 4 and 6 gr/m2 of copolymers in water and solutions sprayed on the soil surface before implementation of artificial rainfall, also its continuity in 30min rainfall was studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copolymer
  • Soil loss
  • Arylamide
  • Acrylic acid
  • Sil erosion
 Myagchenkov, V., Kurenkov, V., Applications of acrylamide polymers and copolymers: a review, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 1991,30, 109-135.
[2] Kurenkov, V.F., Acrylamide polymers, Handbook of Engineering Polymeric Materials, 1997,61-72.
[3] Kurenkov, V., Abramova, L., Homogeneous polymerization of acrylamide in solutions, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 1992,31, 659-704.
[4] Allahdadi, A., Study the effect of superabsorbent hydrogels application in reducing the moisture stress of plants, Proceedings of the 2nd Educational Course for Agricultural and Industrial Application of Superabsorbent Hydrogels, 2002,33-55.
[5] Bao, Y., Ma, J., Li, N., Synthesis and swelling behaviors of sodium carboxymethyl cellulose-g-poly (AA-co-AM-co-AMPS)/MMT superabsorbent hydrogel, Carbohydrate Polymers, 2011,84, 76-82.
[6] Koupai, J., Sohrab, F., Evaluating the application of superabsorbent polymers on soil water capacity and potential on three soil textures, 2004.
[7] Rabiee, A., Acrylamide‐based anionic polyelectrolytes and their applications: A survey, Journal of Vinyl and Additive Technology, 2010,16, 111-119.
[8] Sepaskhah, A., Mahdi-Hosseinabadi, Z., Effect of polyacrylamide on the erodibility factor of a loam soil, Biosystems engineering, 2008,99, 598-603.
[9] Khalilpour, A., Study the application of superabsorbent polymer (BT773) on controlling soil erosion and conservation, Report of Research Project. Tehran Research Center of Natural Resources. Ministry of Jihad Agriculture. Tehran. Iran, 2001.
[10] Sepaskhah, A., Bazrafshan-Jahromi, A., Controlling runoff and erosion in sloping land with polyacrylamide under a rainfall simulator, Biosystems Engineering, 2006,93, 469-474.
[11] Moharram, M.A., Allam, M.A., Study of the interaction of poly(acrylic acid) and poly(acrylic acid-poly acrylamide) complex with bone powders and hydroxyapatite by using TGA and DSC, Journal of Applied Polymer Science, 2007,105, 3220-3227.
[12] Krušić, M.K., Džunuzović, E., Trifunović, S., Filipović, J., Polyacrylamide and poly (itaconic acid) complexes, European polymer journal, 2004,40, 793-798.
[13] Entry, J.A., Sojka, R., Watwood, M., Ross, C., Polyacrylamide preparations for protection of water quality threatened by agricultural runoff contaminants, Environmental Pollution, 2002,120, 191-200.
[14] Green, V.S., Stott, D., Norton, L., Graveel, J., Polyacrylamide molecular weight and charge effects on infiltration under simulated rainfall, Soil Science Society of America Journal, 2000,64, 1786-1791.
[15] Barvenik, F.W., Polyacrylamide characteristics related to soil applications, Soil Science, 1994,158, 235-243.
[16] Klein, J., Heitzmann, R., Preparation and characterization of poly(acrylamide-co-acrylic acid), Die Makromolekulare Chemie, 1978,179, 1895-1904.
[17] صادقی, س.ح., حمیدرضا, س., حزباوی, یونسی, حبیب‌اله, بهزادفر, روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید, نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی-پژوهشی), 2013,2, 53-67.
[18] Lu, J., Wu, L., Letey, J., Effects of soil and water properties on anionic polyacrylamide sorption, Soil Science Society of America Journal, 2002,66, 578-584.