نویسنده

Faculty of Engineering, University of Arak

چکیده

یکی از مشکلات استفاده از فولادهای زنگ‌نزن مقاومت کم این فولادها به خوردگی حفره‌دار شدن در محیط‌های حاوی یون کلر به عنوان مثال آب دریا می‌باشد. در این مقاله به بررسی مقاومت به خوردگی پوشش اکسید سریم بر روی فولاد زنگ‌نزن پرداخته می‌شود. همچنین پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و امپدانس الکتروشمیایی برای بررسی مقاومت به خوردگی پوشش مورد استفاده قرار گرفتند. میکروساختار و فازهای پوشش اکسید سریم با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آنالیز طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) و پراش پرتو ایکس (XRD) بررسی شدند. نتایج نشان داد که به طور کلی با تشکیل پوشش اکسید سریم بر روی فولاد زنگ‌نزن مقاومت به خوردگی افزایش پیدا کرده و بیشترین مقاومت به خوردگی هنگامی به دست آمد که عملیات حراتی پوشش در دمای 300 درجه سانتی‌گراد انجام شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis and Corrosion Behavior of Nanostructure Cerium Oxide Coating on Stainless Steel

چکیده [English]

One of the main problems of the use of stainless steels is related to low strength of steels to pitting corrosion in chloride-containing environments such as sea water. In this paper, the corrosion resistance of the cerium oxide coating on stainless steel is investigated. Potentiodynamic polarization and impedance spectroscopy was used to study the corrosion behavior of the coating. In addition, microstructural and phases of the cerium oxide coatings were studied using a scanning electron microscope, FTIR and X-ray diffraction. The results showed that the formation of cerium oxide coatings on the stainless steel causes an increase in the corrosion resistant and the best corrosion resistant of the coating was obtained when the heat treatment was applied at 300 ° C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cerium oxide
  • Nanostructure
  • Sol-Gel
  • Heat treatment
  • corrosion
  • Stainless steel