نویسنده

, Materials and Energy Research Center

چکیده

در این تحقیق تأثیر دمای حمام پوشش‌دهی بر رفتار پوشش‌های کامپوزیتی نیکل-گرافن و تأثیر آن بر روی مورفولوژی و خواص خوردگی این پوشش‌ها مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از حمام سولفامات نیکل عاری از مواد افزودنی به همراه ذرات گرافن استفاده شد و فرآیند آبکاری الکتریکی با استفاده از جریان DC و در سه دمای°C 35، 45، 55 انجام پذیرفت. سپس با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی پوشش بررسی گردید. همچنین با استفاده از نتایج آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک رفتار خوردگی پوشش بررسی شد. نتایج نشان داد که رسوب تولید شده از حمام سولفامات نیکل حاوی ذرات گرافن و بدون افزودنی با استفاده جریان DC در دماهای مختلف باعث ایجاد بافت قوی (200) و بافت سخت (111) در پوشش می‌گردد. همچنین افزایش دما تا حدود°C 50 باعث افزایش جذب ذرات گرافن در پوشش می‌شود، اما با افزایش بیشتر دما میزان جذب ذرات گرافن کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش دما صفحات گرافن میل به توده‌ای شدن و آگلومره شدن پیدا می‌کنند که سبب عدم یکنواختی در پوشش شده و به همین دلیل مقاومت به خوردگی پوشش کاهش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Tempertureon Properties and Corrosion Behavior of Electroplated Nickel- Graphene Composite Coating

چکیده [English]

In this study the effect of electroplating bath temperature on the behavior of nickel-Graphene composite coating and also on the morphology and corrosion properties were investigated. For this reason nickel sulfamate additive free bath with grapheme were used. Electroplating process was carried out with DC generator and at three temperatures (35, 45, 55 °C ). surface morphology and crystallographic texture of electroplating nickel- grapheme were investigated with Field Emission Scanning Electron Microscope(FESEM).Corrosion behavior of nickel-Graphene coating were investigated with potential dynamic polarization test results.Results shown that to increases intemperature also will cause increases in Graphene Nano particles absorptionbut up to 50 °C the absorption of graphene reduce. Also increases in temperature will cause Graphene Nano particles agglomerated and lack of uniformity in the coating. As a result the corrosion resistance of the coating is reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • composite coating
  • Electroplating
  • nickel
  • graphene
  • morphology
  • Corrosion Resistance