نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان، پژوهشکده علوم و فناوری های نوین، اصفهان، ایران.

2 پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده فناوری نانو و موادپیشرفته، کرج، ایران.

چکیده

لایه‌های نازک اکسیدآهن با ضخامت 300 نانومتر به روش لایه ‌نشانی الکتروشیمیایی بر روی شیشه رسانا FTO  نشانده و در دمای 300 درجه سانتی‌گراد پخت شده‌اند. به منظور تعیین ساختار، مورفولوژی سطح ، بررسی خواص الکتروکرومیک و اپتیکی لایه نازک اکسید آهن به ترتیب از آنالیزهای XRD،SEM ، ولتامتری چرخه‌ای(CV)، کرونوآمپرومتری (CA) و  UV/Visاستفاده گردید. نتایج نشان می‌دهند که لایه نازک اکسید آهن با فاز کریستالی Fe2O3-α و اندازه ذرات 40 نانومتر به‌طور یکنواخت بر روی سطح FTO نشانده شده‌اند . جهت بررسی خواص الکتروکرومیک از دو الکترولیت متفاوت لیتیم پرکلرات در حلال پروپیلن کربنات و لیتیم هیدروکسید در آب استفاده گردید. اندازه‌گیری‌های ولتامتری چرخه‌ای و کرونوآمپرومتری نشان داد که در محدوده پتانسیل 5/1- تا 1 ولت نوع الکترولیت بر نحوه و رفتار رنگی شدن لایه نازک اکسیدآهن تاثیرگذار است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Electrolyte Dependence on Electrochromic Properties of Electrodeposited Fe2O3 Thin Film

نویسندگان [English]

  • Sara Moghimian 1
  • Parvaneh Sangpour 2
  • Mohsen Khosravi 1
  • Fariba Tajabadi 2

1 Isfahan University, Department Advanced Sciences and Technologies, Isfahan, Iran.

2 Materials and Energy Research Center, Department of Nanotechnology and Advanced Materials, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Fe2O3 thin film with 300 nm thickness is deposited on FTO substrate using electrodeposition technique. After deposition, samples were annealed at 300°C for 30 min. X ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), Cyclic voltammetry (CV), choronometry and UV/Vis spectrophotometric analysis were used for studying the structure, morphology, electrochromic and optical properties of synthesized thin films, respectively. Based on our results, α-Fe2O3 nanoparticles with 40 nm size were uniformly distributed on FTO surface thin film. We have used two different electrolytes LiClO4 – PC and LiOH for investigation of electrochromic behavior of thin films. Results showed that this behavior depends on the electrolyte type in the potential range of -1.5 to 1 V.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thin film
  • Electrochromic
  • Electrodeposition
[1] C. E. Tracy and A.W. Deb, “Accelerated Durability   Testing of  Electrochromic”, Eng. Manage. Int, 8, 1999, 3195-3202.
[2] M. G. H. Peter Bamfield, “Chromic Phenomena, technological applications of Color Chemistry”, Soc. Chem, 2nd Edition, 2010.
[3] G. N. A. A. C.G. Granqvist, “Electrochromics: Fundamentals and energy- related application of oxide- based devices”, Appl. Phys, 89, 2007 29-35.
[4]  M.F. Al-Kuhaili, M. Saleem, S.M.A. Durrani, Optical properties of iron oxide thin films deposited by the reactive, J. Alloys Compd, 521, 2012, 178–182.
[5] G. Lobato and A Martinez, R.A. Zarate, “Elucidation of the electrochromic mechanism of nanostructure iron oxide films”, Sol Energ Mat Sol C, 95,  2011, 751-758.
[6] L. Ryan. And Kyoung-Shin Choi, “Photoactivity of Transparent Nanocrystalline Fe2O3 Electrodes Prepared via Anodic Electrodeposition“, Chem. Mater, 21, 2009, 3701–3709.
[7] M. A. Garcia-Lobato,” New Insight into the Electrochromic Properties of Iron Oxides”, Sol Energ Mat Sol C, 3, 2011, 751-758.
[8] T. Maruyama , T. Kanagawa, “Electrochromic Properties of Iron Oxide Thin Films Prepared by Chemical Vapor Deposition”, Eng. Manage. Int. 5, 1996, 1675-1677.
[9] Guo-fa Cai, Jun Chang, Jiang-ping Tu ”An efficient route to a porous Nio/reduced grapheme oxide hybrid film with highly improved electrochromic propertice”, 4,  2012, 5724-5730.