نویسنده

Nanotechnology, Material and Energy Research Center

چکیده

لایه?های نازک اکسیدآهن با ضخامت 300 نانومتر به روش لایه ?نشانی الکتروشیمیایی بر روی شیشه رسانا FTO �نشانده و در دمای 300 درجه سانتی?گراد پخت شده?اند. به منظور تعیین ساختار، مورفولوژی سطح ، بررسی خواص الکتروکرومیک و اپتیکی لایهنازک اکسید آهن به ترتیب از آنالیزهای XRD،SEM ، ولتامتری چرخه?ای (CV)، کرونوآمپرومتری (CA) و �UV/Visاستفاده گردید. نتایج نشان می?دهند که لایه نازک اکسید آهن با فاز کریستالی��Fe2O3-? و اندازه ذرات 40 نانومتر به?طور یکنواخت بر روی سطح FTO نشانده شده?اند . جهت بررسی خواص الکتروکرومیک از دو الکترولیت متفاوت لیتیم پرکلرات در حلال پروپیلن کربنات و لیتیم هیدروکسید در آب استفاده گردید. اندازه?گیری?های ولتامتری چرخه?ای و کرونوآمپرومتری نشان داد که در محدوده پتانسیل 5/1- تا 1 ولت نوع الکترولیت بر نحوه و رفتار رنگی شدن لایه نازک اکسیدآهن تاثیرگذار است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Electrolyte Dependence on Electrochromic Properties of Electrodeposited Fe2O3 Thin Film

چکیده [English]

Fe2O3 thin film with 300 nm thickness is deposited on FTO substrate using electrodeposition technique. After deposition, samples were annealed at 300°C for 30 min. X ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), Cyclic voltammetry (CV), choronometry and UV/Vis spectrophotometric analysis were used for studying the structure, morphology, electrochromic and optical properties of synthesized thin films, respectively. Based on our results, α-Fe2O3 nanoparticles with 40 nm size were uniformly distributed on FTO surface thin film. We have used two different electrolytes LiClO4 – PC and LiOH for investigation of electrochromic behavior of thin films. Results showed that this behavior depends on the electrolyte type in the potential range of -1.5 to 1 V.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thin film
  • Electrochromic
  • Electrodeposition