نویسنده

چکیده

پایداری حرارتی پوشش?های آلومینایدی متأثر از تغییرات ترکیب شیمیایی و فازی در پوشش و فصل مشترک پوشش با زیرلایه می?باشد. در این مقاله پایداری حرارتی ضخامتی و ساختاری نواحی فصل مشترک پوشش?های آلومیناید و سیلیسیم-آلومیناید نفوذی با سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. آزمایش پایداری حرارتی به مدت 1000 ساعت در دمای ˚C950 انجام شد. پوشش سیلیسیم آلومینایدی به روش دوغابی و پوشش آلومینایدی به روش سمانتاسیون پودری اکتیویته بالا تهیه گردید. سطح مقطع نمونه?های پوشش به کمک متالوگرافی با میکروسکوپ الکترونی روبشی و نوری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که فصل مشترک هر دو پوشش Al و Al-Si با زیرلایه از 100 ساعت تا 1000 ساعت قرارگیری در معرض دمای بالا متشکل از دو لایه نفوذی PID و SID می?باشد. تأثیر حضور سیلیسیم بر مورفولوژی فازی و گسترش ناحیه PID و نیز ناحیه مضر SID پوشش?های آلومیناید نفوذی ناچیز برآورد می???گردد. �

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interface Thermal Stability Diffusion Aluminide and Silicon Aluminide Coatings with Ni-Based Superalloy GTD- 111

چکیده [English]

Thermal stability of aluminide coatings are affected by chemical and phase changes of the coating and coating/substrate interface. In this paper the coating thickness and structure stabilities within interfaces of both simple and silicon-modified aluminide coatings with GTD-111 superalloy substrate were investigated. The coatings were prepared by high-activity pack aluminizing and slurry aluminizing, respectively. Thermal stability test was conducted in 950 ˚C for 1000 h. Microstructural changes of the coatings during high temperature exposure were characterized by optical and scanning electron microscopes. The results indicated that the substrate/coating interfaces in both coatings comprised of two diffusion layers of PID and SID during 100-1000 h of the high-temperature exposure. However, it was found that Si has a minor effect on the phase morphology and widening of the PID and SID in the aluminide coatings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal stability
  • Aluminide Coating
  • Silicon
  • interface
  • Ni-Based Superalloy GTD - 111