نویسنده

Faculty of Engineering and Technology, Tarbiat Modares University

چکیده

در این پژوهش گرافن سه بعدی با روش CVD[ حرارتی و با استفاده از الگوی نیکل در یک کوره لوله�ای سنتز شد. این روش شامل رشد گرافن بر روی الگوی نیکل با استفاده از گازهای Ar و H2 و پیش ماده کربنی اتانول و سپس حذف الگوی نیکل با استفاده از اچ شیمیایی می�باشد. در نهایت گرافن سنتز شده با استفاده از آنالیزهای XRD، SEM و Raman مورد مشخصه?یابی قرار گرفت. هدایت الکتریکی و تابع کار آن نیز به ترتیب با روش�های Van der Pauw و UPS تعیین گردیدند. نتایج نشان دهنده تشکیل گرافن سه بعدی با تخلخل بسیار بالا و کیفیت مطلوب بودند. هدایت الکتریکی و تابع کار آن نیز به ترتیب s.cm-1 4 و eV 5 اندازه�گیری شدند. � � �

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis and Electrical Properties Evaluation of Three-Dimensional Graphene

چکیده [English]

Abstract In this research, three-dimensional graphene (3DG) was synthesized via thermal CVD method by using nickel foam in a tube furnace. This method consists of graphene growth on the nickel foam using Ar and H2 gases and ethanol carbon precursor, followed by removal of nickel foam by chemical etching. Finally, the synthesized graphene was characterized by XRD, SEM and Raman analyses. The electrical conductivity and work function of 3DG were determined by Van der Pauw method and UPS technique, respectively. The results indicated that the high porosity and good quality three-dimensional graphene was formed. The electrical conductivity and work function of 3DG were measured 4 s.cm-1 and 5 eV, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Three-dimensional Graphene
  • Electrical conductivity
  • Work Function
  • CVD