نویسندگان

دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مواد، تبریز، ایران

چکیده

طی دهه های اخیر شیشه سرامیک های اکسی فلوریدی حاوی نانوبلورهای فلوریدی به دلیل داشتن ویژگی هایی چون انرژی فونونی پایین ( 1/cm 500 ~) و مقاومت شیمیایی، حرارتی و مکانیکی مطلوب مورد توجه پژوهشگران زمینه ی فوتونیک قرار گرفته اند. اهداف پژوهش حاضر مطالعه ی تأثیر افزودنی K2O در ساخت شیشه های اکسی فلوریدی، تبلور، ساختار و شفافیت آن ها است. برای این منظور شیشه های سیستم SiO2- Al2O3- CaO- CaF2 در حضور مقادیر مختلف افزودنی K2O (5/1، 3 و 5/4 نسبت وزنی) با عمیات ذوب و ریخته گری ساخته شدند. طبق نتایج DTA، دو پیک گرمازا مربوط به تبلور CaF2 (C° 700~) و فازی که تاکنون تفسیر متقاعد کننده ای برای آن ارائه نشده است (C° 900~) ظاهر شدند. الگوهای پراش اشعه ایکس، تصاویر SEM و آنالیز عنصری نقطه ای EDX علاوه بر تایید نتایج DTA، پیک گرمازای دوم را معرف تبلور فاز آنورتیت بیان کردند. همچنین در شیشه سرامیک های ساخته شده بر اساس دمای پیک گرمازا اول، تنها فاز متبلور شده نانوبلورهای فلورید کلسیم بود. برای بررسی تاثیر مقدار K2O بر شفافیت و ساختار شیشه ها، طیف های فرابنفش- مرئی و طیف های FT-IR آن ها نیز مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت بر اساس رفتار تبلور بهتر و افزایش درصد عبور در ناحیه ی فرابنفش- مرئی (%87 ~)، نمونه ی حاوی افزودنی K2O به مقدار 5/4 نسبت وزنی، به عنوان بهترین شیشه پایه ی معرفی شد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation into the Processing of Transparent Oxyfluoride Glass and Glass Ceramics Containing CaF2 Nanocrystals in Presence of K2O Additive

نویسندگان [English]

 • Laleh Farahinia
 • Mohammad Rezvani

University of Tabriz, Mechanical Engineering Faculty, Materials Engineering Department, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

During the last few decades, oxyfluoride glass ceramics containing fluoride nanocrystals have received more attention in photonic applications due to their low phonon energies (~500 1/cm) and favorable mechanical, thermal and chemical stability. Main purposes of the present research are investigation of the K2O role on their processing, crystallization behavior structure and transparency. Glasses in the SiO2- Al2O3- CaO- CaF2 system with different amounts of K2O additive (1.5, 3 and 4.5 weight ratio) were prepared by convenient melting process. DTA curves exhibited two exothermic peaks, one related to CaF2 crystallization (~ 700 °C) and the other which had not been interpreted clearly before (~ 900°C). XRD patterns, SEM images and EDX analysis confirmed the DTA results and revealed that the second exothermic peak was related to crystallization of anorthite. Glass ceramic samples were prepared on the basis of crystallization temperatures derived from DTA. The only precipitated crystalline phase in the glass samples heat treated on the basis of the first peak of DTA, was CaF2 With the aim of studying the transparency and structural changes of glass samples with different amounts of K2O content, transmittance in UV- Vis region and FT-IR spectra of them were studied. According to the better crystallization behavior and higher transparency in UV- Vis region (~87%), the glass containing 4.5 (weight ratio) K2O additive has been introduced as the best basic glass.

کلیدواژه‌ها [English]

 • oxyfluoride glass ceramic
 • CaF2 crystals
 • K2O additive
 1. Gan, F., Optical properties of fluoride glasses: a review, J. Non- Cryst. Solids, 1995, 184, 9-20.
 2. Nazabal, V., Poulain, M., Olivier, M., Pirasteh, P., Camy, P., Dualan, J., Guy, S., Djouama, T., Boultarfaia, A., Adam, J. L., Fluoride and oxyfluoride glasses for optical applications, J. Fluorine Chem., 2012, 134, 18-23.
 3. Fu, J., Parker, J. M., Flower, P. S., Brown, R. M.., Eu3+ ions and CaF2- containing transparent glass- ceramics Mater. Res. Bull. 2002, 37, 1843-1849.
 4. Kishi, Y., Tanabe, S., Infrared- to- visible upconversion of rare- earth doped glass ceramics containing CaF2 crystals, J. Alloy. Compd., 2006, 408- 412, 842- 844.
 5. Wang, Y., Ohwaki, J., New transparent vitroceramics codoped with Er3+ and Yb3+ for efficient frequency upconversion, Appl. Phys. Lett., 1993, 63(24), 3268-3270.
 6. Babu, P., Jang, K. H., Kim, E. S., Shi, L., Seo, H. J., Optical Properties and white- light emission in Dy3+ - doped transparent oxyfluoride glass and glass ceramics containing CaF2 nanocrystals, J. Korean Phys. Soc., 2009, 4, 1488- 1491.
 7. Sun, X., Gu, M., Huang, Sh., Jin, X., Liu, X., Liu, B., Ni, Ch., Luminescence behavior of Tb3+ ions in transparent glass and glass- ceramics containing CaF2 nanocrystals, J. Lumin., 2009, 129, 773- 777.
 8. Imanieh, M. H., Eftekhari Yekta, B., Marghussian, V., Shakhesi, S., Martin, I. R., Crystallization of nano calcium fluoride in CaF2- Al2O3- SiO2 system, Solid State Sci., 2013, 17, 76- 82.
 9. Chen, D., Wang, Y., Yu, Y., Ma, E., Liu, F., Fluorescence and Judd- Ofelt analysis of Nd3+ ions in oxyfluoride glass ceramics containing CaF2 nanocrystals, J .Phys. Chem. Solids, 2007, 68, 193- 200.
 10. Hu, Zh., Wang, Y., Ma, E., Chen, D., Bao, F., Crystallization and spectroscopic properties investigations of Er3+ doped transparent glass ceramics containing CaF2 , Mater. Chem. Phys., 2007, 101, 234-237.
 11. Russel, C., Nano crystallization of CaF2 from Na2O/ K2O/ CaO/ CaF2/ Al2O3/ SiO2 glasses, Chem. Mater., 2005, 17, 5843- 5847.
 12. Sung, Y., crystallization kinetics of fluoride nanocrystals in oxyfluoride glasses, J. Non- cryst. Solids, 2012, 358, 36- 39.
 13. Secu, M., Secu, C. E., Polosan, S., Aldica, G., Ghica, C., crystallization and spectroscopic properties of Eu- doped CaF2 nanocrystals in transparent oxyfluoride glass- ceramics, J. Non- cryst. Solids, 2009, 355, 1869- 1872.
 14. Hill, R., Wood, D., Thomas, M., Trimethylsilylation analysis of the silicate structure of fluoro-alumino-silicate glasses and the structural role of fluorine, J. Mater. Sci., 1999, 34, 1767-1774.
 15. Aldica, G., Secu, M., Investigations of the Non- isothermal Crystallization of CaF2 Nanoparticles in Sm- doped Oxyfluoride Glasses, J. Non- cryst. Solids, 2010, 356, 1631- 1636.
 16.  
 17. Matijasevic, S. D., Tosic, M. B., Grujic, S. R., Stojanovic, J. N., Zivanovic, V. D., Nikolic, J. D., The Effect of K2O on the Crystallization of Niobium Germanate Glasses, Science of Sintering, 2011, 43, 47-53.
 18. Mukherjee, D. P., Kumar Das, S., Effects of nano silica on synthesis and properties of glass ceramics in SiO2- Al2O3- CaO- CaF2 glass system: A comparison, J. Non- Cryst. Solids 2013, 368, 98- 104.
 19. M. Khunur, Risdianto, A., Mutrofin, S., Prananto, Y. P., Synthesis of Fluorite (CaF2) Crystal from Gypsum Waste of Phosphoric Acid Factory in Silica Gel, Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis, 2012, 7, 71- 77.
 20. Kim, G. H., Sohn, II., Effect of Al2O3 on the Viscosity and Structure of Calcium Silicate – Based Melts Containing Na2O and CaF2, Journal of Non- Crystalline Solids, 2012, 358, 1530- 1537.
 21. Zhang, Y., Chen, D., Multilayer integrated film bulk acoustic resonators, Springer, New York, 2013.
 22. Huang, C. K., Kerr, P. F., Infrared Study of the Carbonate Minerals, The American Mineralogist, 1960, 45, 58- 59.
 23. Theodosoglou, E., Koroneos A., Soldatos T., Zorba T., Paraskevopoulos K.M., Comparative Fourier transform infrared and X- ray powder diffraction analysis of naturally occurred K- feldspars, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010.