نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، اصفهان، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

فولاد ST37 از سختی و مقاومت به سایش کمی برخوردار است. هدف از این پژوهش بهبود خواص تریبولوژی این فولاد با ایجاد یک لایه کامپوزیتی حاوی ذرات آلومینا به روش جوشکاری GTAW می­باشد. برای این کار سطح فولاد با 10 درصد حجمی از ذرات آلومینا در سه جریان متفاوت 90، 110 و 130 آمپر با این روش پوشش داده شد. آزمون سایش رفت و برگشتی، به منظور بررسی مقاومت به سایش نمونه‌ها انجام گرفت و سطوح سایش آن‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی گردید. یافته‌ها نشان می ­دهد که پوشش حاصل از این فرآیند دارای ساختار انجمادی دندریتی حاوی ذرات آلومینا است. حضور این ذرات به همراه کاهش حرارت ورودی،‌ باعث افزایش سختی و بهبود رفتار سایشی پوشش مذکور می­شود. دامنه افزایش سختی پوشش‌های ایجاد شده بین 225 تا 332 ویکرز اندازه‌گیری شد که این مقدار در نمونه‌ بدون پوشش حدود 180 ویکرز می­باشد. نتایج بررسی‌ رفتار سایشی پوشش‌ها بیانگر بهبود چشمگیر رفتار سایشی آن‌ها در حضور تقویت‌کننده آلومینا‌ به همراه کاهش حرارت ورودی می­ یاشد. مکانیزم عمده سایش در نمونه‌ بدون پوشش و در نمونه‌های پوشش داده شده، سایش چسبان می­ باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improvement of Tribology Properties St37 Steel by Formation of Composite Layer Containing Alumina Particles by GTAW Welding Method

نویسندگان [English]

 • Saeed Salimifar 1
 • Danial Davoodi 2
 • Saman Salahshour 1
 • Alireza Lotfi 1

1 Advanced Materials Research Center, Faculty of Materials Engineering , Najafabad Branch , Islamic Azad Universit, Najafabad , Iran

2 Young Researchers and Elite Club, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

The St37 steel has low hardness and low wear resistance. The purpose of this study is improvement of tribology properties this steel by formation of a composite layer containing alumina particles by GTAW welding method. To do this, the steel surface with 10% volume of alumina particles at three different currents of 90, 110 and 130 Amper with this method was covered. Reciprocating wear test, for wear resistance of the samples was carried out and their wear surfaces were examined by scanning electron microscopy. The results show that the coating of this process is having freeze-dendritic structure containing the alumina particles. The presence of these particles with reducing heat input cause increasing hardness and improvement wear behavior of the coatings. The range of increasing hardness the coatings made between 225 to 332 Vickers was measured and the amount hardness of the uncoated sample is about 180 Vickers. The results of the wear behavior of the coatings represent a significant improvement in their wear behavior in presence of the alumina reinforce with reducing heat input. The main mechanism of wear in the uncoated sample and the coated samples is adhesive wear.

کلیدواژه‌ها [English]

 • GTAW
 • Alumina
 • Microstructure
 • wear
 • heat input
 1. Madadi, F. “Optimization of pulsed TIG cladding process of stellite alloy on carbon steel using RSM”, Journal of Alloys and Compounds, 510, 71-77, 2012.
 2. ‌‌ Michalski, A. ,  Jaroszewicz, J. , Rosinski, M. ,“NiAl-Al2O3 composites produced by pulse plasms sintering with the precipitation of the SHS reaction”, Intermetallics 14, 603-606, 2006.
 3. Anvari, S.Z. , Karimzadeh, F. , Enayati, M.H. “Synthesis and characterization of NiAl-Al2O3 nanocomposite powder by mechanical alloying”, Journal of Alloys and Compounds, 477, 178-181, 2009.
 4. Udhayabanu, V. , Ravi, K.R. , Vinod, V. “Synthesis of in-situ NiAl-Al2O3 nanocomposite by reactive milling and subsequent heat treatment”, Intermetallics 18, 353-358, 2010.
 5. س. عرب سرهنگی، ع. میرحبیبی، ح. صداقتی، "معرفی پوشش های سرامیکی مورد کاربرد در صنایع هوافضا توسط روش های پاشش حرارتی"، دهمین سمینار ملی مهندسی سطح، اصفهان، 1388.
 6.   Nuri Celik, O.  , Ulutun, M. , Buytoz, S. “Effects of graphite content on the microstructure and wear properties of an AISI 8620 steel surface modified by tungsten inert gas (TIG)”, Surface & Coatings Technology, 206, 1423- 1429, 2011.
 7. Yang, , Liu, Z. , Yang, G. , Wang, Y. “Study of in-situ synthesis TiCp/Ti composite coating Ti6Al4V by TIG cladding”, Procedia Engineering, 36, 349-354, 2012.
 8.   Buytoz, S. , Ulutan M. “In situ synthesis of SiC reinforced MMC surface on AISI 304 stainless steel by TIG surface alloying”, Surface & Coatings Technology, 200, 3698-3704, 2006.
 9. Lippold, J. , Koteecki, D. “Welding metallurgy and weld ability of stainless steels”, John Wiley & Sons, New York, 2007.
 10. Buytoz, S. “Microstructural properties of SiC based hard facing on low alloy steel”, Surface & Coatings Technology, 200, 3734-3742, 2006.
 11. د. مصباحی، م. زند رحیمی، "ایجاد پوشش بهینه آلومینا و زیرکونیا و پوشش همزمان آلومینا-زیرکونیا بر روی زیرلایه فولادی به روش رسوب گذاری الکتروفورتیک و بررسی مقاومت به سختی پوشش"، دهمین سمینار ملی مهندسی سطح، اصفهان، 1388.
 12. Buchely, M.F. , Gutierrez, J.C. “The effect of microstructure on abrasive wear of hard facing alloys”, Wear, 259, 52-61, 2005.
 13. Majumdar, J. , “Studies on compositionally graded silicon carbide dispersed composite surface on mild steel developed by laser surface cladding”, Journal of Materials Processing Technology, 203, 505-512, 2008.
 14. ا. دوستوندی، ح. ثابت، "اثر نوع جریان و نسبت SiC/Al پوشش بر خواص ظاهری، ریزساختار و سختی لایه کامپوزیتی ایجاد شده بر آلومینیم با استفاده از فرآیند جوشکاری GTAW"، یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، تهران، 1389.
 15. Zhong, M. , Liu, W. , “Formation of WC/Ni hard alloy coating by laser cladding of W/C/Ni pure element powder blend”, International Journal of Refractory metals & hard materials, 24, 453-460, 2006.
 16. Yang, R. , Liu, Z. , “Study of in-situ synthesis TiCp/Ti composite coating on alloy Ti6Al4V by TIG cladding”, Procedia Engineering, 36, 349-354, 2012.
 17. م. صالحی، ف. اشرفی‌ زاده، "متالورژی سطح‌‌‌‌ و تریبولوژی"، انجمن علوم و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تکنولوژی سطح ایران،1374.
 18. Ye, , Liu, Y. , Li, D. , “Development of a new wear-resistant material TiC/TiN composite”, Scripta Materilia, 41, 1039-1045, 1999.
 19. Lin, Y.C. , “Elucidating the microstiucture and wear behavior of tungsten carbide” Journal of Materials Processing Technology, 210, 219-225, 2010.
 20. Amini, K.  , Akhbarizadeh, A. , Javadpour, S.  “Investigating the effect of the quench environment on the final microstructure and wear behavior of 1.2080 tool steel after deepcryogenic heat treatment” Materials and design, 45, 316-322,2013.
 21. Soner, B. , Mustafa, U. , “Dry sliding wear behavior of TIG welding clad WC composite coatings”, Applied Surface Science, 252, 1313-1323, 2005.