چکیده

پوشش نانوکامپوزیتی نیترید تانتالم - طلا / نقره به?وسیله دستگاه لایه نشانی استوانه?ای کندوپاش D.C بر روی زیرلایه?هایی از جنس استیل ضدزنگ 316 انباشت شده است. نمونه?ها در دمای400 درجه سیلسیوس و زمان?های مختلف 3، 5 و 7 دقیقه تحت عملیات حرارتی قرار داده شده?اند. ساختار کریستالی، توپوگرافی، مورفولوژی و عناصر موجود در لایه?ها به ترتیب توسط پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ نیروی اتمی و تفرق انرژی اشعه ایکس مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته?اند. به علاوه ویژگی خود تمیز شوندگی این لایه?ها با استفاده از آزمایشهای زاویه تماسی مطالعه شده است. به منظور بررسی خواص ضدباکتری لایه?ها با آزمون تماس باکتری Staphylococcus aurous در زمان?های تماس 1، 3 و 6 ساعت انجام گرفت. نتایج به?دست آمده نشان می?دهد که اندازه میانگین نانوذرات لایه?ها کمتر از 40 نانومتر است که سایز نانوذرات و خواص زاویه تماسی می?تواند به وسیله دما و زمان عملیات حرارتی کنترل شود. همچنین لایه?های انباشت شده دارای خواص آب گریزی و خود تمیز شوندگی مناسبی هستند به?طوری?که زاویه تماس قطره آب با سطح لایه بیشتر از� 90 است، که منجر به ممانعت بهتری در برابر چسبندگی باکتری?ها به سطح این لایه?ها می?شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Antibacterial Properties of TaN-(Ag/Au)Nanocomposite Thin Films Using Surgical Instruments

چکیده [English]

TaN-(Ag/Au) nanocomposite thin film was deposited on stainless steel (type 316) substrates by cylindrical DC Cosputtering technique. Samples were annealed at 400 °C for different times 3, 5 and 7 minutes. Surface topography, crystalline structure, surface morphology and contact angle measurement of the prepared films were analyzed by using atomic force microscopy (AFM), X-ray diffractometry (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) techniques, respectively. Antibacterial activity was measured by using Staphylococcus aurous bacteria at 1, 3 and 6 hours incubation times. The average size of nanoparticles measured less than 40 nm. The average size of particles and contact angle property could be controlled by annealing time and temperature. Results showed that the TaN-(Ag/Au) thin film is hydrophobic (its contact angle is more than 90 degree), so it can decrease the bacteria adhesion to the surface of the samples .

کلیدواژه‌ها [English]

  • antibacterial
  • Au/Ag nanoparticles
  • Hydrophobic
  • TaN
  • nano-composite