نویسنده

Maeterials Eng., Najafabad Branch, Islamic Azad University

چکیده

خوردگی و بازدارندگی خوردگی فولاد ساده کربنی CK10 در محلول %3 کلرید سدیم اشباع از گاز CO2 توسط عصاره انیسون (AE) محلول در اتیلن گلایکل (EG) بوسیله نمودارهای پلاریزاسیون، طیف?سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) و روش آنالیز سطحی AFM مورد بررسی قرار گرفت. بازده بازدارندگی با افزایش غلظت عصاره انیسون و دما افزایش یافت. نتایج نشان می?دهد که عصاره?ی انیسون به عنوان یک بازدارنده از طریق مکانیزم مختلط عمل می?نماید و فرآیند بازدارندگی به تشکیل یک فیلم جذب شونده شیمیایی از AE و EG بر روی سطح فلز از طریق موقعیت?های جذب چند مرکزی نسبت داده می?شود. پارامترهای ترمودینامیکی جذب بازدارنده با استفاده از ایزوترم جذب لانگمیر محاسبه شد. مطالعات مورفولوژیکی از سطح الکترود فولاد ساده کربنی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی( AFM) انجام شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Anise Extract as Green Corrosion Inhibitor Carbon Steel in CO2-Containing Salt

چکیده [English]

The corrosion and corrosion inhibition of CK10 carbon steel in CO2-saturated 3% NaCl solution by anise extract (AE) dissolved in ethylene glycol (EG) was studied using polarization curves, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and surface analysis (AFM) methods. Inhibition efficiency increased with increase in AE concentration and temperature. The data suggest that AE functioned as inhibitor via a mixed-inhibitor mechanism and the inhibition process is attributed to the formation of a chemically adsorbed film of AE and EG on the surface of the metal via its polycentric adsorption sites. Thermodynamic adsorption parameters of studied inhibitor were calculated using the Langmuir adsorption Isotherm. Morphological studies of the carbon steel electrode surface were undertaken by atomic force microscopy (AFM).

کلیدواژه‌ها [English]

  • CK10 carbon steel
  • CO2 corrosion
  • Inhibitor
  • Anise extract
  • Ethylene glycol