چکیده

در این تحقیق پودرهای پیزوسرامیکی بدون سرب (K0.44Na0.52Li0.04)(Ta0.1Sb0.06Nb0.84)O3 به دو روش سرامیکی سنتی و پوشش�دهی کلوییدی آبی تهیه گردید. پودرهای سرامیکی سنتز شده پس از پرس شدن در دماهای مختلف پخت شدند. بر روی تمامی نمونه�ها آزمون�های اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و اندازه?گیری خواص دی�الکتریکی انجام شد. الگوی پراش اشعه ایکس نمونه�های بالک ساخته شده از پودرهایی که با روش کلوییدی آبی سنتز شده بودند، تشکیل فاز خالص پروسکایت پیزوسرامیک بر پایه نایوبات سدیم-پتاسیم را نشان داد. آزمون اشعه ایکس نمونه �های پخت شده که پودرهای اولیه آن با کمک روش سرامیکی سنتی تهیه شده بودند علاوه بر ساختار پروسکایت، تشکیل فاز ناخالصی با ساختار تتراگونال تنگستن-برنز را نیز نشان داد. تصاویر SEM نمونه�های بالک پیزوسرامیکی تهیه شده از هر دو روش سرامیکی و کلوییدی آبی مورفولوژی مکعبی شکل دانه�های نایوبات سدیم پتاسیم را به�وضوح نشان داد. ضریب دی-الکتریک نمونه�های تهیه شده به کمک روش سرامیکی سنتی بالاتر از قرص�های ساخته شده به روش کلوییدی آبی بوده در حالی?که میزان اتلاف دی�الکتریک برای نمونه�های تهیه شده به روش کلوییدی آبی پایین�تر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Synthesis Route on the Microstructure and Dielectric Properties of Bulk (K0.44-Na0.52Li0.04)(Ta0.1Sb0.06Nb0.84)O3 Piezoceramics

چکیده [English]

Lead free piezoceramics of the (K0.44Na0.52Li0.04)(Ta0.1Sb0.06Nb0.84)O3 specimens were prepared using the conventional ceramic and aqueous colloidal coating approach. The microstructure and dielectric properties of sintered samples prepared by both techniques were investigated for comparison. The XRD patterns indicate the formation of pure perovskite phase for samples prepared by colloidal technique. An additional impurity phase with tungsten bronze structure was detected for samples synthesized by the conventional method. For both methods, the typical cube-like morphology of KNN-LST systems with the bimodal distribution was clearly observed. The relative permittivity and loss factor of samples synthesized by aqueous colloidal coating approach were higher and lower than those obtained by conventional ceramic technique, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dielectric properties
  • Aqueous colloidal coating approach
  • Potassium sodium niobate
  • XRD
  • SEM