چکیده

پوشش آلیاژی روی- قلع کاربرد فراوانی دارد، زیرا این پوشش باعث بهبود خواص مختلف مانند لحیم?کاری و انعطاف?پذیری می?شود. در این تحقیق تاثیر دانسیته جریان، دما و pH حمام آبکاری بر روی راندمان جریان کاتدی و ساختار پوشش مورد بررسی قرار گرفت. پوشش روی- قلع بر روی فولاد از الکترولیت اسیدی �در� شرایط عملی مختلف به?دست آمد. ساختار پوشش?های به?دست آمده، با دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به آنالیز (EDS) مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش میکروسختی هم بر روی سطح پوشش و هم بر روی سطح مقطع آن انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش دانسیته جریان تا mA/cm2 4، کاهش اندازه ذرات، افزایش راندمان جریان کاتدی و پس از آن با افزایش دانسیته جریان تا mA/cm2 10، کاهش راندمان جریان کاتدی مشاهده گردید. به اضافه این?که با افزایش دما مورفولوژی پوشش به دانه�هایی درشت تبدیل شد و محتوای روی پوشش کاهش یافت و همین?طور با افزایش pH تغییرات محتوای روی پوشش�ها به صورت صعودی- نزولی است. نتایج تست سختی نشان داد که پوشش آلیاژی روی- قلع با افزایش یون روی تا مقدار wt.% 72، موجب افزایش سختی پوشش می�شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Coating Processes Parameters on Structure and Micro Hardness of Zn-Sn Alloy Coating Via Electroplating

چکیده [English]

Zinc-Tin alloy coatings have many applications because of their unique properties such as corrosion resistance, solder ability, and flexibility. In this study, the effect of current density and temperature on the cathodic current and structures of the coatings was investigated. Structure of the coatings obtained was evaluated via Scanning Electron Microscope (SEM) equipped with Energy Dispersive Analysis (EDS). The experimental results showed that increasing the current density to 4 mA/cm2, result in decreasing the particle size and increasing the cathodic current efficiency. Then, by incrementing the current density to 10 mA/cm2, the reduction of the cathodic current efficiency was observed also with incrementing temperature the coating morphology became coarser grains and the content of zinc decreased. The result of hardness testing revealed that increasing zinc ion to the 72 wt.% Zinc-tin alloy coating has the highest value of hardness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zinc-Tin electroplating
  • cathodic current efficiency
  • micro hardness