نوع مقاله : مقاله یادداشت پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک، کرج، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر تفجوشی پودر سلنیدروی با روش SPS با موفقیت انجام شد. اثر متغیرهای دما و فشار این روش بر روی دانسیته بالک قطعه بررسی گردید. برای اندازه گیری دانسیته از روش ارشمیدسی، برای بررسی ریزساختار از میکروسکوپی نوری و میکروسکوپی الکترونی روبشی و برای بررسی فازها از الگوی پرتواشعه X استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که دما و سپس فشار بیشترین اثر را دارند و بالاترین دانسیته نسبی (3/99%) در دمای 1100 درجه سانتی گراد، فشار 70 مگاپاسکال و کمترین دانسیته نسبی (1/99%) در دمای 1000 درجه سانتی گراد و فشار 30 مگاپاسکال (زمان نگه داری در دمای نهایی 25 دقیقه) حاصل شد. همچنین پدیده جهت گیری صفحات کریستالوگرافی توسط الگوی پراش اشعه X مشاهده و توسط میکروسکوپی الکترونی روبشی تایید گردید. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of the SPS Parameters on the Density of Sintered ZnSe

نویسندگان [English]

 • Saman Safian
 • Mohammad Zakeri
 • Mohammad Reza Rahimipoor

Materials and Energy Research Institute, Institute of Ceramics, Karaj, Iran

چکیده [English]

In the present study, zinc selenide powder sintered by SPS method successfully completed. The effects of temperature and pressure parameters of SPS on the bulk density were investigated. To measure the density, Archimedes method, to investigate the microstructure, optical microscopy and SEM and to phase study, XRD were used. The results indicated that temperature and then pressure are the most effective and the maximum density (99.3%) and minimum density (91.1%) was obtained at 1100 ° C, 70 MPa and 1000 ° C, 30 MPa respectively (25 min soaking time). Also the phenomenon of plate’s crystallographic orientation was observed by XRD and was confirmed by SEM.

کلیدواژه‌ها [English]

 • SPS
 • orientation
 • ZnSe
 1. Hilton, A.R., Infrared transmitting materials, Electron.Mater, 1973.
 2. Deutsch, T.F., Laser window materials—an Overview, Electron.Mater, 1975.
 3. Marsh, K.J., Savage, I.A., Infrared optical materials for 8–13 µm: Current development and future prospects, Infrared Phys, 1974.
 4. Harris, D.C., Diamond: the ultimate durable infrared window material, Naval Res. Rev, 1992.
 5. Pierson, H.O., Norwich, Ed., Handbook of chemical vapor deposition, William Andrew, 1999.
 6. Patel, B.S., Optical suitability of window materials for carbon dioxide lasers, Opt, 1977.
 7. Gavrushchuk, E., Polycrystalline zinc selenide for IR optical applications, Institute of Chemistry of High-Purity Substances, Russian Academy of Sciences, 2003.
 8. Daniel C., Infrared window and dome materials, International Society for Optical Engineering, 1992.
 9. Munir, A., Anselmi-Tamburini U., Ohyanagi, M., The effect of electric field and pressure on the synthesis and consolidation of materials: A review of the spark plasma sintering method, Journal of Materials Science, 2006.
 10. Chlique, C., Delaizir, G., A comparative study of ZnS  powders sintering by hot uniaxial pressing and spark plasma sintering, Optical Materials, 2001. 
 11. Donald, W., Rochester,Y., Method of forming zinc selenide infrared transmitting optical elements, US Patent, No 3454685, 1969.
 12. Richard E., Clark, Rochester, N.Y., Plurality optical element pressing process, US Patent, No 3589880, 1971.
 13. Gallian, V. V. Fedorov, and S. B. Mirov., Hot-pressed ceramic Cr2+: ZnSe gain-switched Laser, Institute of Scintillation Materials, NAS Ukraine, 2000.