نویسندگان

1 گروه مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه مهندسی نانوفناوری، اصفهان، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، هسته‌های نرم مغناطیسی نانوبلورین فاینمت با استفاده از فرآیند پرس گرم شکل‌دهی شد و امکان افزایش ضخامت هسته‌ها با استفاده از این روش بررسی گردید. همچنین تاثیر فرآیند پرس‌گرم بر ریزساختار و خواص مغناطیسی پیش ماده آمورف بررسی و با روش متداول عملیات حرارتی مورد مقایسه قرار گرفت. به این منظور، ابتدا آلیاژ فاینمت با استفاده از روش ریسندگی‌مذاب به صورت نوارهای آمورف تولید و  رفتار حرارتی آلیاژ آمورف فاینمت و تبلور فاز نانو بلور به کمک آنالیز گرماسنجی تفاضلی روبشی مطالعه گردید. به این ترتیب، دمای مناسب تبلور فاز آمورف حدود C˚۵۵۰ تعیین و خواص نرم مغناطیسی نمونه‌ها توسط دستگاه مغناطش‌سنج گرادیان نیروی متناوب بررسی گردید. به‌منظور تبلور فاز نانوبلورین از بستر آمورف، عملیات حرارتی (متداول) نوارها در دمای C˚۵۵۰ به ‌مدت ۳۰ دقیقه تحت اتمسفر کنترلی آرگون- هیدروژن (%3۰ 2H  و %70 Ar) و فرآیند پرس‌گرم نیز تحت همان اتمسفر و دما، به ‌مدت 60 دقیقه با اعمال فشار MPa 100 انجام شد. فازهای تشکیل شده توسط آنالیز پراش سنجی پرتو ایکس شناسایی و ریز‌ساختار آلیاژ به‌وسیله میکروسکوپ الکترون - روبشی مورد بررسی قرار گرفت. به این طریق مشاهده می‌شود عملیات حرارتی باعث تشکیل بلورک‌های نانومتری  α-FeSiمحصور در زمینه آمورف می‌گردد. اندازه متوسط  نانوبلورک‌های α-FeSi بعد از فرآیندهای عملیات حرارتی (متداول) و پرس‌گرم به‌ کمک نرم افزار MAUD، به ترتیب nm17و nm12 محاسبه شد. نتایج حاصل نشان داد فرآیند پرس‌گرم سبب کاهش موثر سایز بلورک‌ها (نسبت به روش متداول عملیات حرارتی) می‌شود. گرچه روش مذکور باعث افت خواص نرم مغناطیسی نوارهای نازک شده؛ اما خواص حاصل در محدوده نرم مغناطیس بسیار خوب (emu/g130 ~σ، Oe8~Hc) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Hot Pressing on the Microstructure and Magnetic Properties of the Nanocrystalline Finemet alloy

نویسندگان [English]

 • Hamid Reza Sadlaleh 1
 • Abolghasem Nour Mohammadi 2

1 Department of Materials, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran

2 University of Isfahan, Faculty of Advanced Science and Technologies, Department of Nanotechnology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

In the current study, nanocrystalline Finemet soft magnetic cores were processed and their thickness was improved by the hot pressing technique. Besides, the effect of hot pressing on the microstructure and soft magnetic properties of the amorphous precursor was compared with the conventional annealing method. First, amorphous Finemet ribbons were produced through the melt-spinning method. Thermal behavior of the amorphous Finemet ribbons and crystallization of the anocrystalline phase was studied by Differential Scanning Calorimetry. Thus, the proper crystallization temperature of the amorphous phase was specified about 550 ºC. To crystallize the nanocrystallime phase from the amorphous matrix, the produced ribbons were either annealed conventionally at 550 ºC for 30 min or hot pressed at the same temperature for 60 min, under a controlled H2/Ar atmosphere, a 30% H2, 70% Ar mixture. The formed phases were specified by X-ray diffraction, and microstructure of the formed alloy was evaluated by scanning electron microscopy. It was shown that, both methods result in the formation of α-FeSi nanocrystals embedded in an amorphous matrix. The average size of the formed α-FeSi nanocrystals was calculated by using the MAUD software, came out to be 17 and 12 nm, for annealed and hot pressed samples, respectively. Hence, hot pressing results in crystal size reduction, compared with the conventional annealing method. Moreover, this processing method can decrease the soft magnetic properties of the amorphous precursor. However, the produced cores exhibit good soft magnetic properties (Hc~ 8 Oe, σ~ 130 emu/g).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Finemet alloy
 • Soft magnetic alloy
 • Melt spin
 • Hot press
 1. Jiancheng T., Dangping and Zhongzhi and Baiyun Huang and Wensheng, Journal of Alloys Compounds, 2010, 493, 134–136.
 2. Mchenry M. E., Willard and David and Laughlin, Amorphous and nanocrystalline materials for applications as softmagnets, Pennsylvania, 1999.
 3. Yoshizawa Y., Yamauchi, Journal of Materials Science and Engineering, 1991, 133, 176-179.
 4. Herzer, Nanocrystalline soft magnetic alloys, Germany, 1997.
 5. Gavrilovic A., Minica and Rafailovic and Angerer and Wosik and Maricic and Minic, Journal of Alloys Compounds, 2010, 504, 462-467.
 6. Akhter J.I., Iqbal and Siddique and Ahmad 1 and Haq and Shaikh and Hu, Journal of Materials Science and Technol, 2009, 25, 48-52.
 7. Willard A., Daniil, Journal of Nanoscale Magnetic Materials and Applications, 2009, 48, 373-400.
 8.  محمدی فشارکی ح.، نورمحمدی، یوسفی، اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج، اردیبهشت، 1391.
 9. Liebermann, Rapidly solidified alloys (processes, structures, properties, applications), New York, 1993.
 10. جزایری قره‌باغ ع.، فناوری انجماد سریع و کاربرد آن در تولید مواد آمورف و نانوبلوری، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف،1390.‌‌
 11. نوحی ز.، طرقی‌نژاد، گلعزار، سمپوزیوم نانو93، دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد، 1393.
 12. A. Young, The Rietveld Method, New York, 1993.
 13. Viswanathan V., Laha and Balani and Agarwal and Seal, Journal of Materials Science and Engineering, 2007, 54, 121- 285.