نویسنده

Material Engineering, Shahr-e-Kord University of Science and Technology

10.30501/jamt.2636.70289

چکیده

� یکی از مهم?ترین عوامل در مطالعه کامپوزیت?های زمینه? فلزی، پدیده ترشدن فلز - سرامیک در فصل مشترک آن?ها است. در این پژوهش مکانیزم ترشوندگی آلومینیم براساس ترمودینامیک واکنش?های موجود در فصل مشترک مورد بررسی قرار گرفت. اساساً واکنش?های بوجود آمده در فصل مشترک��فلز - سرامیک منجر به ایجاد محصولی جدید در سطح فاز سرامیکی شده که در اکثر موارد موجب کاهش زاویه? ترشوندگی می?شود. اثر عنصر آلیاژی منیزیم و دمای فرایند بر ترشوندگی، به?صورت تئوری از دیدگاه ترمودینامیکی و فیزیکی بررسی شد. نتایج نشان می?دهد که در فرآیند ترشدن از نوع واکنش?پذیری، نه تنها شدت واکنش فصل مشترک ( ، تغییرات انرژی آزاد گیبس واکنش) حاکم می?باشد بلکه خواص حاصل از تغییرات انرژی فصل مشترک ( ) نیز موثر است. شدت زاویای ترشوندگی با استفاده از مدل فیزیکی و شیمیایی محاسبه و مشاهده شد که با مقادیر آزمایشگاهی همخوانی خوبی را دارا می?باشد. �

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation Wetting Mechanism at Al-Mg/Ceramic Interfaces

چکیده [English]

The wettability at the metal – ceramic interfaces is important in many applications, such as metal matrix composites (MMCs). The objective of the present paper is to study wetting phenomenon of aluminium base on reactios at interfacial. The effects of alloy elements such as Mg and the processing temperature on wettability were investigated theorically. The reactive wetting is governed not only by the interfacial reaction intensity, , but also by the physical and chemical properties of the resulting interface, . The calculated wetting contact angles from physical and chemical model are approximately in agreement with experimental values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composites materials
  • Wettability
  • Contact angle
  • Al-Mg/Ceramics