چکیده

در این مطالعه، فاز نیترید تیتانیم (TiN) به روش شیمیایی بر روی سطح و داخل ساختار متخلخل گرافن سه بعدی (3DG) رسوب داده شد. این روش شامل غوطه�ور کردن 3DG داخل یک محلول حاوی یون�های تیتانیم و سپس عملیات حرارتی آن در اتمسفر آمونیا می�باشد. در این مقاله اثر دمای عملیات حرارتی بر نوع فازهای تشکیل شده، مورفولوژی و استوکیومتری آنها بررسی شده است. بدین منظور نمونه�ها در سه دمای مختلف 750، 800 و 850 درجه سانتیگراد عملیات حرارتی و سپس تحت آنالیزهای XRD، SEM و XPS قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش دمای عملیات حرارتی منجر به افزایش ثابت شبکه و اندازه بلورک�ها و نیز کاهش میزان اکسیژن داخل ساختار TiN می�شود. مناسبترین درصد استوکیومتری برابر با نسبت اتمی تیتانیم به نیتروژن 09/1، در دمای عملیات حرارتی C� 850 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Annealing Temperature on Structural Properties of Nanostructured TiN-3DG Composite Synthesized by Chemical Method.

چکیده [English]

In this study, titanium nitride (TiN) phase was deposited on the surface and into porous structure of three-dimensional graphene (3DG) by chemical method. This method consists of immersing of 3DG into a solution containing Ti ions and annealing under ammonia atmosphere. In this paper, effect of annealing temperature on type of synthesized phases, their morphology, and stoichiometry was investigated. For this purpose, the samples were annealed at three different temperatures of 750, 800, and 850 °C and analyzed by XRD, SEM and XPS. The results showed that increasing of annealing temperature results in increasing of lattice parameter and crystallite size, while decreasing of oxygen content inside TiN structure. Annealing at 850 °C was resulted to the most stoichiometric composition with titanium/ nitrogen atomic ratio of 1.09.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Three-dimensional Graphene
  • Titanium Nitride
  • Chemical Method
  • Structural properties