چکیده

در این مقاله به تأثیر بازدارندگی کمپلکس شیف باز- کرم به نام بیس [N- (2 و 2 آمینو اتیل آمینو) اتانل سالیسیل آلدهید] کروم (III) کلرید بر روی فولاد کم کربن در محیط اسیدکلریدریک 5/0 مولار به روش?های پلاریزاسیون و طیف?سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) پرداخته شده است. نتایج داده?های آزمایشگاهی پیشنهاد می?کند که این کمپلکس، بازدارنده خوبی در غلظت?های متفاوت است و فرآیند جذب آن بر روی سطح فلز براساس ایزوترم لانگمویر می?باشد. پارامترهای ترمودینامیکی شامل ثابت جذب Kads و انرژی آزاد جذب در دمای اتاق به دست آمد. نتایج مطالعات نشان می?دهد که بازدارنده فوق از نوع مختلط عمدتاً آندی می?باشد. نتایج حاصل از پلاریزاسیون نشان دهنده حداکثر راندمان بازدارندگی 79% در غلظت ppm 100 کمپلکس شیف باز کروم می?باشد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) اثر بازدارندگی این بازدارنده را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electrochemical Study on the Effect of Schiff Base-Chromium Complex on Steel Corrosion in HCl Solution

چکیده [English]

The inhibition effect of synthesized Schiff base-chromium Complex, namely Bis (N-(2,2- aminoethylamino) ethanol) salicylaldehyde) chromium (III) chloride on the corrosion of mild steel in 0.5 M HCl was investigated using potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The experimental results suggest that the complex is a good corrosion inhibitor at different concentrations and its adsorption was described by the Langmuir adsorption isotherm. The adsorption isotherm parameters such as and Kads were determined at room temperature. Polarization curves indicated that this Schiff base acts as a mixed (anodic) type inhibitor. Polarization results revealed that the inhibitor showing a maximum efficiency 79% at concentration of 100 ppm. The scanning electron micrographs (SEM) images showed significant effect of the inhibitor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mild steel
  • Corrosion inhibitor
  • Schiff base
  • Cr Complex