نوع مقاله : مقاله یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گرو ه شیمی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

در این مقاله به تأثیر بازدارندگی کمپلکس شیف باز- کرم به نام بیس [N- (2 و 2 آمینو اتیل آمینو) اتانل سالیسیل آلدهید] کروم (III) کلرید بر روی فولاد کم کربن در محیط اسیدکلریدریک 5/0 مولار به روش های پلاریزاسیون و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) پرداخته شده است. نتایج داده های آزمایشگاهی پیشنهاد می کند که این کمپلکس، بازدارنده خوبی در غلظت های متفاوت است و فرآیند جذب آن بر روی سطح فلز براساس ایزوترم لانگمویر می باشد. پارامترهای ترمودینامیکی شامل ثابت جذب Kads و انرژی آزاد جذب در دمای اتاق به دست آمد. نتایج مطالعات نشان می دهد که بازدارنده فوق از نوع مختلط عمدتاً آندی می باشد. نتایج حاصل از پلاریزاسیون نشان دهنده حداکثر راندمان بازدارندگی 79% در غلظت ppm 100 کمپلکس شیف باز کروم می باشد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) اثر بازدارندگی این بازدارنده را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electrochemical Study on the Effect of Schiff Base-Chromium Complex on Steel Corrosion in HCl Solution

نویسندگان [English]

 • Loghman Kord 1
 • Mojtaba Nasr Esfahani 2
 • Mahmoud Zendehdel 2

1 Department of Materials, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran

2 Department of Chemistry, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran

چکیده [English]

The inhibition effect of synthesized Schiff base-chromium Complex, namely Bis (N-(2,2- aminoethylamino) ethanol) salicylaldehyde) chromium (III) chloride on the corrosion of mild steel in 0.5 M HCl was investigated using potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The experimental results suggest that the complex is a good corrosion inhibitor at different concentrations and its adsorption was described by the Langmuir adsorption isotherm. The adsorption isotherm parameters such as and Kads were determined at room temperature. Polarization curves indicated that this Schiff base acts as a mixed (anodic) type inhibitor. Polarization results revealed that the inhibitor showing a maximum efficiency 79% at concentration of 100 ppm. The scanning electron micrographs (SEM) images showed significant effect of the inhibitor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mild Steel
 • Corrosion Inhibitor
 • Schiff base
 • Cr Complex
 1. Benali, O., Larabi, L., Traisnel, M., Gengember L. and Harek, Y., Applied Surface Science, 2007, 253, 6130-6139.
 2. الجورانی چ، رئیسی ک، گلعذار م، پژوهش نفت، 1388 سال نوزدهم، 27، 35.
 3. Ashossi-Sorkhabi, h., Majidi, M.R., Seyyedi, K., Applied Surface Science, 2004, 225, 176-185.
 4. Morad, M.S., Sarhan, A.A.O., Corrosion Science, 2008, 50, 744-753.
 5. Rangelov, S., Mircheva, V., Corrosion Science, 1996, 38, 301.
 6. Prabhu, R.A., Venkatesha, T.V., Shanbhag, A.V., Kulkarni, G.M., Kalkhambkar, R.G., Corrosion Science, 2008, 50, 3356–3362.
 7. Küstü, C., Emregül, K.C., Atakol, O., Corrosion Science, 2007, 49, 2800–2814.
 8. Talati, J.D., Desai, M.N., Shah, N.K., Material Chemistry Physics, 2005, 93, 54–64.
 9. Amin, M.A., Abd El-Rehim, S.S., El-Sherbini, E.E.F., Bayoumi, R.S., Electrochimica Acta, 2007, 52, 3588–3600.
 10. جعفری ب، نصراصفهانی م، اشرفی ع، مجله مهندسی مواد مجلسی، 1392، 2، 67-76.
 11. Abdallah, M., Corrosion Science, 2002, 44(4), 717-728.
 12. Bouklah, M., Ouassini, A., Hammouti, B., Applied Surface Science, 2005, 250, 50.
 13. Sari N., Aytac, A., Asian Journal of Chemistry, 2009, 21(2) 839-848.
 14. Abdel-Gaber, A.M., Masoud, M.S., Khalil, E.A., Corrosion Science, 2009, 51, 3021-3024.
 15. Shokry, H., Yuasa, M., Sekine, I., Issa, R.M., El-Baradie, H.Y., Gomma, G.K., Corrosion Science, 1998, 40(12), 2173–2186.
 16. Shukla, S.K., Singh, A.K., Ahamad, I., Quraishi, M.A., Materials Letters, 2009, 63, 819–822.
 17. Bentiss, F., Lagrenee, M., Traisnel, M., Journal of Applied Electrochemistry, 2001, 31, 41–48.
 18. Derya Lece, H., Emregül, K.C., Atakol, O., Corrosion Science, 2008, 50, 1460–1468.
 19. Kosari, A., Momeni, M., Parvizi, R., Zakeri, M., Corrosion Science, 2011, 3058-3067.
 20. Emregul, K., Kurtaran, R., Atacol, O., Corrosion Science, 2003, 45, 2803-2817.
 21. Benerijee, S.N. Mahotra, Corrosion (NACE), 1992, 48, 10–15.
 22. S. Morad, Corrosion Science, 1992, 50, 436–448