نویسنده

Isalmic Azad university, student

چکیده

پوشش�های نانوکامپوزیتی امروزه با توجه به خواص منحصر به �فردی مانند سختی، مقاومت به سایش و مقاومت به خوردگی بالا کاربرد فراوانی در صنایع مختلف ایجاد کرده�اند. ذرات کاربید بور (B4C) از مواد سخت می�باشد که به عنوان ذرات تقویت�کننده در رسوب�دهی الکتروشیمیایی به کار رفته است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر مورفولوژی و مقاومت به خوردگی پوشش�های نانوکامپوزیتی Ni-B4C می�باشد. در این تحقیق، پوشش نانوکامپوزیتیNi-B4C �بر روی زیر�لایه مسی توسط جریان مستقیم(DC) �در حمام وات حاوی سولفات نیکل �(NiSO4.6H2O)، کلرید نیکل(NiCl2.6H2O) ، ?اسیدبوریک(H3BO3) ، همراه با افزودنی�های پلی?وینیل?پیرولیدون (PVP) و سدیم�دو�دسیل�سولفات (SDS) تشکیل شد. مورفولوژی پوشش�ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی انتشار میدانی ((FESEM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین مقاومت به خوردگی توسط آزمون پلاریزاسیون اندازه�گیری شد. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، شرایط بهینه تشکیل پوشش در غلظت 10 از نانوذرات کاربید بور در ترکیب حمام، در چگالی جریان A/dm25 و در مدت زمان رسوب�دهی الکتروشیمیایی، 30 دقیقه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Creation of Nanocomposite Ni-B4C Coatings on Cu by Electrocodeposition and Investigation of Corrosion Behavior

چکیده [English]

Nowadays, nano composite coatings have created many applications in different industries with due to uniqe properties such as hardness, good wear resistance and high corrosion resistance. B4C particles are hard substance that they are used as a reinforced particle in electrodeposition process. The aim of this research is, investigation of various parameters on morphology, and corrosion resistance of Ni-B4C nano composite coatings. In this study, Ni-B4C nanocomposite coating was formed on copper substrate by direct current (DC) at Watts bath contained nickel sulfat (NiSO4.6H2O), Nickel Chloride (NiCl2.6H2O) , Boric Acid (H3BO3) with Poly Vinyl Pirrolidone (PVP) and Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) surfactants. The morphology of nanocomposite coatings were analyzed by scanning electron microscope (SEM) and field emission scanning electron microscope (FESEM). Also, corrosion resistance was measured by polarization test. The hardness of coatings were measured by micro hardness test. According to the results obtaining in this study, beyond of optimum condition, the concentration of B4C is 10 g/l, current density is 5A/dm2 and the electrodeposition time is 30 minute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocomposite
  • nickel
  • B4C
  • Watts Bath