نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده مهندسی مواد، نجف آباد، اصفهان، ایران

2 دانشگاه شهرکرد، دانشکده مهندسی مواد، شهرکرد، ایران

چکیده

امروزه پوشش­ های پایه نیکلی به علت دارا بودن ویژگی‌هایی مطلوب نظیر مقاومت به خوردگی بالا در انواع محیط‌ های خورنده و در اکثر محیط‌ های صنعتی مورد توجه قرار گرفته‌اند. اما در اثرات افزودن افزودنی ­ها بر خواص این پوشش­ ها هنوز ابهاماتی وجود دارد. علاوه بر این همواره علایق زیادی در رابطه با بررسی امکان ­پذیری استفاده از روش سمانتاسیون فشرده جهت اعمال این پوشش به علت هزینه کمتر و امکان پوشش­دادن قطعات با اشکال پیچیده‌تر وجود دارد. لذا در تحقیق حاضر درصدهای متفاوتی از افزودنی اکسیدسریم (1، 3 و 5 درصد) بر روی مواد اولیه پوشش ­دادن با پایه ­نیکل (56% نیکل، 24% کرم، %5/7 کربن، %5/4 آهن، 5/4 سیلیسیم، 5/3 درصد بور) اضافه شد و پوشش ­دادن به روش­ سمانتاسیون بر زیرلایه فولاد ساختمانی اعمال گردید. سپس پوشش‌های حاصل ازلحاظ ریزساختار، ترکیب، فازهای ساختاری و مقاومت به خوردگی بررسی شدند. جهت مشخصه­ یابی از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز پراش پرتوایکس (XRD) استفاده گردیده است. همچنین برای بررسی خوردگی، آزمون پلاریزاسیون دینامیک تافل درمحلول خورنده 5/3 درصد نمک طعام انجام شد. مقایسه نتایج بررسی­ ها بر روی پوشش با افزودنی و بدون افزودنی CeO2 نشان داد که اضافه کردن CeO2 باعث ریزشدن وتراکم بیشترساختار شده است. همچنین سرعت خوردگی با افزایش درصد اکسیدسریم کاهش می­ یابد. با مقایسه درصد بازدارندگی پوشش نمونه ­های سمانتاسیونی دریافتیم که نمونه 5 درصد سریم با معیار 86% دارای بیشترین درصد بازدارندگی می­ باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of CeO2 addition on corrosion resistance and microstructure of the Ni-base coatings

نویسندگان [English]

 • Seyed-Mohammad-Hosein Razavi-Alavi 1
 • Mohammad-Reza Saeri 2

1 Islamic Azad University, Department of Materials Engineering, Najaf Abad, Esfahan, Iran

2 University of shahre-kord, Department of Materials Engineering, shahre-kord, iran

چکیده [English]

Nowadays, there is considerable attention to use of Ni-base coatings on steel because of its high corrosion resistance in various corrosive environments; there is still a considerable void in our knowledge of the influences of additives on corrosion and microstructure of these coatings. Besides, using of Ni-base pack cementation method has been very attractive because of its low-cost and ability to coat complex shapes and even the internal surfaces of the samples. For these purposes various amounts of CeO2 (1wt%, 3wt% and 5wt%) was added to the Ni-base (NiCrBSi)(56% Ni, 24% Cr, 7.5% C, 4.5% Fe, 4.5% Si, 3.5% B) raw materials. The pack cementation coating method were used on a mild steel substrate. SEM, XRD, optical microscopy and X-ray diffraction analysis methods were used to characterize the coats. Moreover polarization dynamics corrosion test was also used to study of corrosion in a 3.5%t NaCl solution. The results showed that Ni-base pack cementation coats are more corrosion resistance. Besides, the corrosion rates were decreased with increasing the CeO2 contents in the coat. By comparing the percent inhibition of samples coat a sample of 5% cerium cementation found that the criterion of 86% is the maximum percent inhibition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • coating
 • Ni base coat
 • cerium oxide
 • corrosion
 • pack cementation
 1. Miao, Lu, Y. N. Wang, and Y. H. Li. "The Effect of Different CeO2 Addition on Performance of Ni-WC Composite Coating by Vacuum Fusion Sintering." Advanced Materials Research 750 (2013), 2052-2056.
 2. Saricimen, A. Quddus, and A. Ul-Hamid. "Hot corrosion behavior of plasma and HVOF sprayed Co-and Ni-based coatings at 900° C." Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 50.3 (2014), 391-399.
 3. B. etal, “ Materials, Coating and Surface Treatments”, Handbook of tribology, MC graw-Hill, New York,1991.
 4. C. Tucker, “Thermal Spray Coatings”, ASM Handbook, Volume 5: Surface Engineering, 1994, 497-509.
 5. قربانی.م، "پوشش دادن فلزات"، 1379، جلد اول، چاپ اول، دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی.
 6. R .Bianco, R.A.Rapp, ”Pack Cementation Diffusion Coating”, Metallugical and Ceramic Protective Coatings, Chapman 8 Hall, London, 1996.
 7. Zhang, X. Lu, B. Han, J. Luo, " Rare earth effect on the microstructure and wear", Materials Science and Engineering, , 2007, 454–455.
 8. P. Sharma, D.K. Dwivedi, P.K. Jain, “Effect of La2O3 Addition on the Microstructure, Hardness and Abrasive Wear Behavior of Flame Sprayed Ni Based Coatings”, Part J- Journal of Engineering Tribology, 2009, 853-859.
 9. Mortimer , I. Yavari , “General Chemistry”, Publication of academic science , Vol .1, 1975.
 10. P. Sharma, D.K. Dwivedi, P.K. Jain, “Effect of CeO2 addition on the Ni-based Coatings” , Part J- Journal of Engineering Tribology, Vol. 222, 2008, 925–933.
 11. Chaliampalias, G. Stergioudis, S. Skolianos, G. Vourlias, “The effect of the deposition temperature and activator concentration on the structure of NiCrBSi coatings deposited on low carbon steels by pack cementation process” ,Materials Letters, Vol. 62, 2008 , 4091–4093.
 12. Chaliampalias a, G. Vourlias a, E. Pavlidou a, S. Skolianos b, K. Chrissafis a, G. Stergioudis a . “Comparative examination of the microstructure and high temperature oxidation performance of NiCrBSi flame sprayed and pack cementation coatings”Applied Surface Science, Vol. 255, pp.3605–3612, 2009
 13. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/cerium oxide Last visit January 2014
 14. Chaliampalias a, G. Vourlias a, E. Pavlidou a, S. Skolianos b, K. Chrissafis a, G. Stergioudis a. “Comparative examination of the microstructure and high temperature oxidation performance of NiCrBSi flame sprayed and pack cementation coatings”Applied