نویسنده

Materials Engineering, Islamic Azad Univercity Of Najaf Abad

چکیده

امروزه پوشش�های پایه نیکلی به علت دارا بودن ویژگی?هایی مطلوب نظیر مقاومت به خوردگی بالا در انواع محیط?های خورنده و در اکثر محیط?های صنعتی مورد توجه قرار گرفته?اند. اما در اثرات افزودن افزودنی�ها بر خواص این پوشش�ها هنوز ابهاماتی وجود دارد. علاوه بر این همواره علایق زیادی در رابطه با بررسی امکان�پذیری استفاده از روش سمانتاسیون فشرده جهت اعمال این پوشش به علت هزینه کمتر و امکان پوشش�دادن قطعات با اشکال پیچیده?تر وجود دارد. لذا در تحقیق حاضر درصدهای متفاوتی از افزودنی اکسیدسریم (1، 3 و 5 درصد) بر روی مواد اولیه پوشش�دادن با پایه�نیکل (56% نیکل، 24% کرم، %5/7 کربن، %5/4 آهن، 5/4 سیلیسیم، 5/3 درصد بور) اضافه شد و پوشش�دادن به روش� سمانتاسیون بر زیرلایه فولاد ساختمانی اعمال گردید. سپس پوشش?های حاصل ازلحاظ ریزساختار، ترکیب، فازهای ساختاری و مقاومت به خوردگی بررسی شدند. جهت مشخصه�یابی از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز پراش پرتوایکس (XRD) استفاده گردیده است. همچنین برای بررسی خوردگی، آزمون پلاریزاسیون دینامیک تافل درمحلول خورنده 5/3 درصد نمک طعام انجام شد. مقایسه نتایج بررسی�ها بر روی پوشش با افزودنی و بدون افزودنی CeO2 نشان داد که اضافه کردن CeO2 باعث ریزشدن وتراکم بیشترساختار شده است. همچنین سرعت خوردگی با افزایش درصد اکسیدسریم کاهش می�یابد. با مقایسه درصد بازدارندگی پوشش نمونه�های سمانتاسیونی دریافتیم که نمونه���� 5 �درصد سریم با معیار 86% دارای بیشترین درصد بازدارندگی می�باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of CeO2 addition on corrosion resistance and microstructure of the Ni-base coatings

چکیده [English]

Nowadays, there is considerable attention to use of Ni-base coatings on steel because of its high corrosion resistance in various corrosive environments; there is still a considerable void in our knowledge of the influences of additives on corrosion and microstructure of these coatings. Besides, using of Ni-base pack cementation method has been very attractive because of its low-cost and ability to coat complex shapes and even the internal surfaces of the samples. For these purposes various amounts of CeO2 (1wt%, 3wt% and 5wt%) was added to the Ni-base (NiCrBSi)(56% Ni, 24% Cr, 7.5% C, 4.5% Fe, 4.5% Si, 3.5% B) raw materials. The pack cementation coating method were used on a mild steel substrate. SEM, XRD, optical microscopy and X-ray diffraction analysis methods were used to characterize the coats. Moreover polarization dynamics corrosion test was also used to study of corrosion in a 3.5%t NaCl solution. The results showed that Ni-base pack cementation coats are more corrosion resistance. Besides, the corrosion rates were decreased with increasing the CeO2 contents in the coat. By comparing the percent inhibition of samples coat a sample of 5% cerium cementation found that the criterion of 86% is the maximum percent inhibition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coating
  • Ni base coat
  • cerium oxide
  • corrosion
  • pack cementation