نویسنده

Engineering, Islamic Azad university, Zanajn branch

چکیده

فرایند احیای کربوترمی به عنوان یکی از روش?های صنعتی استخراج فلز روی از دیرباز مطرح بوده است. امروزه نیز بازیابی روی به روش احیای کربوترمی از غبار کوره?های قوس الکتریکی مورد توجه بسیاری ازپژوهشگران قرار گرفته است. از آنجا که این فرایندیک واکنش مرزی حالت جامد (احیای مستقیم) بین ذرات اکسید روی و کربن محسوب می?شود، لذا نرخ احیا به شدت به اندازه ذرات واکنش?گرها حساس است. در این پژوهش اثر اندازه ذرات اکسید روی بر سینتیک فرایند به روش وزن?سنجی حرارتی همدما بررسی شده است. همچنین به منظور�تفسیر داده?های تجربی بدست آمده، یک مدل ریاضی ارائه شده که انطباق قابل قبولی بر نتایج تجربی دارد. در ادامه تاثیر فاکتورهای نسبت فعالیت واکنش?های درگیر در سیستم و نسبت مقداری واکنش?گرها بر میزان تبدیل اکسید روی جامد پیش?بینی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental/theoretical Study on the Effect of Particles Size on Carbothermal Reduction of ZnO

چکیده [English]

Carbothermal reduction process has been regarded as an industrial method for extraction of zinc metal since a long time ago. Moreover, recently recovery of zinc from electric arc furnace dust, by carbothermal process, has been considered by many researchers. Since this process involves a solid state boundary reaction (direct reduction) between zinc oxide and carbon particles, the reduction rate is very sensitive to the particle size of reactants. In this study, the effect of zinc oxide particle size on kinetics of process has been studied by isothermal gravimetric analysis technique. Furthermore, in order to interpret the obtained data, a mathematical model has been developed which is acceptably fitted to the experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbothermal reduction
  • zinc
  • Kinetics
  • Mathematical Modeling