چکیده

در این پژوهش، عملکرد ترمیم شوندگی میکروترک?ها توسط میکروکپسول?های حاوی روغن بزرک در پوشش پلی?آنیلین به عنوان پلیمر رسانا بررسی گردید. پلیمریزاسیون درجای رزین اوره- فرمالدئید جهت تهیه کپسول روغن بزرک انجام پذیرفت. کپسول?های سنتز شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت و همچنین میزان روغن آن?ها %75 تعیین شد. آزمون (FTIR) نیز برای اثبات موفقیت میکروکپسوله?کردن انجام شد. فرآیند پوشش?دهی پلی آنیلین با استفاده از روش الکتروشیمیایی گالوانواستاتیک در چگالی جریان?های 7/0، 9/0، 1، 2 و 3 آمپر بر دسی?متر مربع انجام شد. عملکرد مقاومت به خوردگی پوشش?های کامپوزیتی حاوی میکروکپسول?ها، توسط آزمون پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک در محلول 5/3 درصد و غوطه?وری در محلول خورنده? 5 درصد کلریدسدیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشانگر خواص خودترمیم?کنندگی و مقاومت به خوردگی بسیار خوب نمونه? پوشش داده شده با چگالی جریان 1 آمپر بر دسی?متر مربع کامپوزیت شده با 01/0 درصد وزنی میکروکپسول بود و راندمان حفاظت آن %95 تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The corrosion resistance of the composite coatings Polyaniline/Urea-formaldehyde microcapsules containing healing agent

چکیده [English]

In this study the healing performance of micro-cracks by microcapsules containing linseed oil in the coating of polyaniline as conducting polymer were investigated. The In situ polymerization in the urea - formaldehyde resin was done to produce linseed oil capsules. The synthesized capsules were studied by Scanning Electron Microscope and contents were determined 75% of their oil. The (FTIR) test was performed to verify the success of being microcapsule. The process of Polyaniline coating was performed by using the electrochemical galvanostatic method in 0.7, 0.9, 1, 2 and 3 A/dm2 current densities. The performance of corrosion resistance of the composite coating containing microcapsules was studied by potentiodynamic polarization test in the 3.5 percent solution and immersion in the 5 percent sodium chloride corrosive solution. The results showed that sample coated with a current density of 1 A/dm2 composite with 0/01 weight of microcapsules had very good self-healing and corrosion resistance properties and Efficiency of 95% was determined to protect it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • microcapsules
  • Linseed oil
  • Polyaniline
  • In situ polymerization
  • Self-healing
  • Galvanostatic