نویسندگان

1 Materials Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University

2 Material College, Islamic Azad University of Najafabad Branch

3 The School of Metallurgy & Materials Engineering, Iran University of science and technology

چکیده

آلومینیوم و آلیاژهای آن به دلیل دارا بودن خواص مطلوبی نظیر چگالی پایین و نسبت استحکام به وزن بالا در بسیاری از صنایع به ویژه خودرو سازی و هوا و فضا کاربرد گسترده ای پیدا کرده�اند. در این پژوهش ابتدا روند تولید آلیاژ آلومینیوم 7014 به روش آلیاژسازی مکانیکی در یک آسیاب سیاره ای پر انرژی با نسبت وزنی پودر به گلوله 1: 20 تحت آتمسفر آرگون بررسی شد. با توجه به نتایج XRD و تصاویر XRY-MAP و همچنین تغییرات ثابت شبکه، با افزایش زمان آسیاب کاری به تدریج محلول جامد آلومینیوم حاوی عناصر روی و منیزیم ایجاد شده است و آلیاژ آلومینیوم 7014 پس از سه ساعت آسیاب کاری تشکیل شد. همچنین برای بدست آوردن تاثیر زمان آسیاب کاری بر روی اندازه بلورک ها، آسیاب کاری نمونه ها در زمان های (4، 6، 8، 10، 15، 20 و 25 ساعت) انجام شد. در نهایت اندازه بلورک ها در زمان 15 ساعت آسیاب کاری حدود 11 نانو متر گزارش شد. میزان سختی آلیاژ نیز با افزایش زمان آسیاب کاری افزایش پیدا می�کند، به طوری که در زمان 15 ساعت آسیاب کاری 130 ویکرز گزارش شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of Al 7014 Nanostructure by Mechanical Alloying

چکیده [English]

Aluminum and its alloys due to favorable properties such as low density and high strength to weight ratio, have found many applications in industries, particularly the automotive and aerospace. In this study, the production process of aluminum alloy 7014 using mechanical alloying in a high energy planetary mill, at a weight ratio of powder to bullet 1: 20, under argon atmosphere was investigated. According to the XRD results and XRY-MAP images and also the changes in lattice parameter, with increasing milling time gradually aluminum solid solution containing zinc and magnesium elements was created and aluminum alloy 7014 after a three-hour milling established. Also, effect of milling time on crystalline size, was investigated by milling at different times (4, 6, 8, 10, 15, 20 and 25 h).finally, the crystalline size of about 11 nm was reported on 15 hours of milling. Also the Alloy hardness value increased with increasing milling time, so 130 Vickers was reported after 15 hours of the milling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mechanical alloying
  • Aluminum alloy 7014
  • Hardness