نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مواد و مکانیک، یزد، ایران

چکیده

در این تحقیق با انجام آزمون خستگی به روش چرخشی- خمشی بر روی نمونه ­های مختلف، رفتار خستگی آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین ترکیب شیمیایی فازهای مختلف و همچنین بررسی ریز ساختار و تحلیل نحوه اشاعه ترک از میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نوری استفاده گردید. نتایج نشان داد که نمونه‌ها در دمای محیط، دارای حد خستگی برابر با 490 مگاپاسکال و عمر خستگی برابر با 107× 2/1 چرخه می ­باشند. همچنین مطالعات ریزساختاری نشان داد که ترک­ های خستگی هم از سطح و هم از داخل نمونه جوانه زنی و اشاعه پیدا نموده اند. ضمناً این ترک‌ها در حین اشاعه، پس از برخورد به فاز β از مسیر خود منحرف می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fatigue Behavior of Biomedical Titanium Ti-6Al-4V Alloy

نویسندگان [English]

  • Saeid Yazdani
  • Mahmoud Hajisafari
  • Arman Zare Bidaki

Department of Metallurgy and Mechanics Eng., College of Engineering, Islamic Azad University, Yazd, Iran

چکیده [English]

In this paper Fatigue behavior of various samples of Ti-6Al-4V titanium alloy were investigated using standard rotating-bending test. scanning electron microscopy (SEM) and optical microscopy (OM) were used to study the microstructure, crack propagation analysis and also to determine the chemical composition of different phases. The results revealed that the tested samples have the fatigue limit and fatigue life equal to 490 MPa and 1.2×107 cycles, respectively. In addition, the microstructural studies showed that the nucleation and propagation of fatigue cracks occur both from surface and internal bulk of the samples. Furthermore cracks deviate from their expected direction in case of facing β phase

کلیدواژه‌ها [English]

  • Titanium
  • Ti-6Al-4V
  • Internal Fatigue Crack
  • Fatigue limit
  • Fatigue life
1. Leinenbach & D. Eifler, Fatigue and cyclic deformation behaviour of surface-modified titanium alloys in simulated physiological media, Biomaterials ,2006, 27, 1200-1208.
2. J. Polmear, Light Alloys from Traditional Alloys to Nanocrystals, Fourth Edition, Elsevier, 2006.
3. Papakyriacou, H. Mayer, C. Pypen, H. Plenk Jr, S. Stanzl-Tschegg, Effects of surface treatments on high cycle corrosion fatigue of metallic implant materials, International Journal of Fatigue, 2000, 22, 873-886.
4. A. Zavanelli, G.E.P. Henriques, I. Ferreira, J.M.D. de Almeida Rollo, Corrosion-fatigue life of commercially pure titanium and Ti-6Al-4V alloys in different storage environments, THE JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, 2000, 84 (3), 274-279.
5. R. Bache, W.J. Evans, The fatigue crack propagation resistance of Ti-6Al-4V under aqueous saline environments, International Journal of Fatigue, 2001, 23, S319-S323.
6. R.F. Azevedo, Failure analysis of a commercially pure titanium plate for osteosynthesis, Engineering Failure Analysis, 2003, 10, 153-164.
7. R.F. Azevedo, A.P. dos Santos, Environmental effects during fatigue testing: fractographic observation of commercially pure titanium plate for cranio-facial fixation, Engineering Failure Analysis, 2003, 10, 431-442.
8. Akahori, M. Niinomi, H. Fukui, A. Suzuki, Fatigue, fretting fatigue and corrosion characteristics of biocompatible beta type titanium alloy conducted with various thermo-mechanical treatments, Materials Transactions, 2004, 45 (5), 1540-1548.
9. A.R.P. Baptista, S.G. Schneider, E.B. Taddei, H.M. da Silva, Fatigue behavior of arc melted Ti–13Nb–13Zr alloy, International Journal of Fatigue, 2004, 26, 967–973.
10. J. Boehlert, C.J. Cowen, C.R. Jaeger, M. Niinomi, T. Akahori, Tensile and fatigue evaluation of Ti-15Al-33Nb (at.%) and Ti-21Al-29Nb (at.%) alloys for biomedical applications, Materials Science and Engineering, 2005, 25, 263-275.
11. Majumdar, S.B. Singh, M. Chakraborty, Fatigue behaviour of boron free and boron containing heat treated Ti-13Zr-13Nb alloy for biomedical applications, MATERIALS CHARACTERIZATION, 2010, 61, 1394-1399.
12. George E. Dieter, Mechanical Metallurgy, Mc Graw-Hill, 1986.
13. Tanaka and Y. Akiniwa, Fatigue Crack Propagation derived from S-N data in very high cycle regime, Fatigue Fract Engng Mater Struct, 2002, 25, 775-784.