نویسندگان

material engineering, sahand university of technology

چکیده

در این تحقیق جوشکاری فوم�های آلومینیم خالص تجاری تولید شده به روش نورد تجمعی با استفاده از روش جوشکاری همزن اصطکاکی در سرعت�های چرخشی 500، 700، 900 و rpm1100 و سرعت خطی mm/min 25 بررسی شده است. تمامی جوش�ها به صورت بدون درز انجام شده است. برای بررسی درشت ساختار و سختی جوش�های انجام شده، متالوگرافی نوری و آزمون ریزسختی و به منظور تعیین درصد تخلخل فوم آلومینیمی و بررسی تغییرات چگالی ناحیه�ی جوش در سرعت�های چرخشی متفاوت از آزمون ارشمیدس استفاده شد. نتایج حاصل نشان دادند که در یک سرعت خطی ثابت، افزایش سرعت چرخشی ابزار سبب افزایش چگالی ناحیه�ی جوش شده و عیوب موجود در این ناحیه کاهش می�یابد. همچنین نتایج حاصل از میکروسختی سنجی بیانگرافزایش سختی ناحیه�ی جوش در اثر افزایش سرعت چرخشی ابزار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Friction Stir Welding of Commercially Pure Aluminum Foams Manufactured by Accumulative Roll-Bonding Process

چکیده [English]

In present study friction stir welding of commercially pure aluminum foams manufactured by accumulative roll-bonding process was investigated at rotational speeds of 500, 700, 900 and 1100 rpm and advancing speed of 25 mm/min. All welds were carried out bead on plate. Optical microscopy and microhardness tests were used to investigate the weldments microstructure and weld regions hardness, respectively. Aluminum foam porosity and density variation of weld region at different rotational speeds were evaluated by Archimedes’ principle. Results showed that increasing rotational speed at a constant advancing speed causes an increase in weld region density and a decrease in weld defects. Moreover, microhardness results showed that increasing the rotational speed results in an increase in weld region hardness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aluminum foam
  • Friction Stir Welding
  • accumulative roll-bonding