نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

 محدودیت­ ها روی مصرف سوخت و ایمنی در صنعت خودرو منجر به توسعه فولادهای استحکام بالای پیشرفته (AHSS) و بهبود استحکام و داکتیلیته شده است. به طوری که یکی از جدیدترین و امیدوارکننده ترین عملیات حرارتی ها برای توسعه AHSS، فرایند کوئنچ و پارتیشن بندی (Q&P) است. انجام این فرایند جدید در دماها و زمان های مختلف، منجر به ترکیب جالب توجهی از خواص مکانیکی شامل استحکام بالا همراه با داکتیلیته خوب می­ شود. در این تحقیق، تغییرات خواص مکانیکی در اثر تغییر دما و زمان پارتیشن بندی روی فولاد  5142.1 بررسی شده است. نتایج نشان داد که انجام فرایند Q&P روی فولاد باعث افزایش شدید سختی می شود. افزایش زمان و همچنین دمای پارتیشن بندی باعث کاهش سختی و افزایش ازدیاد طول می­شود. با افزایش زمان پارتیشن بندی، استحکام کششی ابتدا افزایش و سپس کاهش می­ یابد و افزایش دمای پارتیشن بندی، باعث کاهش استحکام و افزایش ازدیاد طول و داکتیلیته می ­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Partitioning Time and Temperature during Q&P Process on Mechanical Properties of 1.5142 Steel

نویسندگان [English]

 • Abdollah Shirali
 • Abbas Honarbakhsh Rauf
 • Soheila Bazzaz Bonabi
 • Mohammad Ebrahim Hasani
 • Mahdi Karam Abyan

Department of Metallurgy and Materials Engineering, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Safety, economical and environmental problemsin automotive industry are leading to the development of advanced high strength steels (AHSS) with improved mechanical properties. One of the newest and most promising heat treatments for the production of AHSS is quenching and partitioning (Q&P) process. The application of this new process in various times and temperatures leads to interesting combinations of mechanical properties including high strength and good ductility. In this study,variations of mechanical properties influenced by variation of partitioning time and temperature on 1.5142 steel was investigated. The results showed that application of Q&P process on the steel causes severe increasing of hardness. Increasing of partitioning time and also temperature leads to decreasing of hardness and increasing of  elongation. With increasing of partitioning time, tensile strength initially increases and then decreases,However, increasing of partitioning temperature leads to decreasing of strength and increasing of elongation and ductility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Q&P
 • partitioning
 • retained austenite
 • strength
 • elongation
 1. Nayak, S.  ,Anumolu,R. ,Misra, .K., Kim,K.H. ,and Lee, D.L., “Microstructure–hardness relationship in quenched and partitioned medium-carbon and high-carbon steels containing silicon”, Materials Science and Engineering A, 2008, 498, 442-456.
 2. Edmonds, D.V.,He, K.,Rizzo, F.C.,De Cooman, B.C.,Matlock,D.K.,and Speer, J.G.,“Quenching and partitioning martensite—A novel steel heat treatment”, Materials Science and Engineering A, 2006, 438-440, 25-34.
 3. Speer, J.G.,De Moor, E.,Findley, K.O.,Matlock, D.K.,De Cooman,B.C.,and Edmonds, V.,“Analysis of Microstructure Evolution in Quenching and Partitioning Automotive Sheet Steel”, Metallurgical and Materials Transactions A, 2011, 42A, 3591-3601.
 4. Liu, H.,Jin, X.,Dong,H.,and Shi, J.,“Martensitic microstructural transformations from the hot stamping, quenching and partitioning process”, Materials  Characterization, 2011, 62, 223-227.
 5. Pastore, E.,De Negri, S.,Fabbreschi, M.,Ienco, M.G.,Pinasco, M.R.,Saccone,A.,and Valentini, R.,“Experimental investigation on low-carbon quenched and partitioned steel”, La Metallurgia Italiana, 2011, 9, 25-35.
 6. Paravicini Bagliani, E.,Santofimia, M.J., Zhao, L., Sietsma,J., and Anelli, E., “Microstructure, tensile and toughness properties after quenching and partitioning treatments of a medium-carbon steel”, Materials Science & Engineering A, 2013, 559, 486-495.
 7. Santofimia, M.J.,Zhao, L.,Petrov, R.,Kwakernaak, C.,Sloof,W.G.,and Sietsma, J.,“Microstructural development during the quenching and partitioning process in a newly designed low-carbon steel”, Acta Materialia, 2011, 59, 6059-6068.
 8. Santofimia, M.J.,Zhao L.,and Sietsma, J.,“Overview of Mechanisms Involved During the Quenching and Partitioning Process in Steels”, Metallurgical and Materials Transactions A, 2011, 42A, 3620-3626.
 9. Hong, S.C.,Ahn, J.C.,Nam, S.Y.,Kim, S.J.,Yang, H.C.,Speer,J.G.,and Matlock, D.K.,“Mechanical Properties of High-Si Plate Steel Produced by the Quenching and Partitioning Process”, Metals and Materials International, 2007, 13(6), 439-445.
 10. Clarke, A.J., Speer, J.G., Matlock, D.K., Rizzo,   C., Edmonds, D.V., and Santofimia, M.J., “Influence of carbon partitioning kinetics on final austenite fraction during quenching and partitioning”, Scripta Materialia, 2009, 61, 149-152.
 11. Santofimia, M.J., Zhao, L., Petrov, R., and Sietsma, J., “Characterization of the microstructure obtained by the quenching and partitioning process in a low-carbon steel”, Materials  Characterization, 2008, 59, 1758-1764.
 12. Aisman, H. Jirkova, L. Skalova and B. Masek, “Testing of the Parameters of the  Q-P process in High Strength Low-Alloyed Steel”, Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium, Vienna, Austria, 2008.
 13. Jatczak, C.F.,Larson,J.A.,and Shin, S.W.,“Retained Austenite and Its Measurement by X-Ray Diffraction”, Manual SP-452, SAE, 1979.
 14. Cullity, B.D.,“Elements of X-ray Diffraction” Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Reading, Massachusetts, 1956.
 15. ASTM Standards, “Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials”, E8/E8M–09.
 16. Wang, Y.,Zhang, Y.J.,Cao, W.Q.,Shi, J.,Wang,M.Q.,and Dong, H.,“Austenite/martensite structure and corresponding ultrahigh strength and high ductility of steels processed by Q&P techniques”, Science China, Technological Sciences, 2012, 55(7), 1844-1851.
 17. De Moor, E.,Lacroix, S.,Clarke, A.J.,Penning,J.,and Speer, J.G.,“Effect of Retained Austenite Stabilized via Quench and Partitioning on the Strain Hardening of Martensitic Steels”, Metallurgical and Materials Transactions A, 2008, 39A, 2586-2595.
 18. Speer, J.G.,Edmonds, D.V.,Rizzo,F.C.,and Matlock, D.K.,“Partitioning of carbon from supersaturated plates of ferrite, with application to steel processing and fundamentals of the bainite transformation”, Current Opinion in Solid-State and Materials Science, 2004, 8, 219-237.
 19. Speer, J.,Matlock, D.K.,De Cooman,B.C.,and Schroth, J.G.,“Carbon partitioning into austenite after martensite transformation”, Acta Materialia, 2003, 51, 2611-2622.