نویسندگان

1 Metallurgy and Materials Engineering, Semnan University

2 Metallurgy, Technical High Educational Center of Tabriz

3 Electrical Engineering, Tehran University

4 materials, najaf abad branch Islamic azad university

چکیده

محدودیت�ها روی مصرف سوخت و ایمنی در صنعت خودرو منجر به توسعه فولادهای استحکام بالای پیشرفته (AHSS) وبهبود استحکام و داکتیلیته شده است. به طوری که یکی از جدیدترین و امیدوارکننده ترین عملیات حرارتی ها برای توسعهAHSS، فرایند کوئنچ و پارتیشن بندی (Q&P) است. انجام این فرایند جدید در دماها و زمان های مختلف، منجر به ترکیب جالب توجهی از خواص مکانیکی شامل استحکام بالا همراه با داکتیلیته خوب می�شود. در این تحقیق، تغییرات خواص مکانیکی در اثر تغییر دما و زمان پارتیشن بندی روی فولاد 5142.1 بررسی شده است. نتایج نشان داد که انجام فرایند Q&P روی فولاد باعث افزایش شدید سختی می شود. افزایش زمان و همچنین دمای پارتیشن بندی باعث کاهش سختی و افزایش ازدیاد طول می�شود. با افزایش زمان پارتیشن بندی، استحکام کششی ابتدا افزایش و سپس کاهش می�یابد و افزایش دمای پارتیشن بندی، باعث کاهش استحکام و افزایش ازدیاد طول و داکتیلیته می�شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Partitioning Time and Temperature during Q&P Process on Mechanical Properties of 1.5142 Steel

چکیده [English]

Safety, economical and environmental problemsin automotive industry are leading to the development of advanced high strength steels (AHSS) with improved mechanical properties. One of the newest and most promising heat treatments for the production of AHSS is quenching and partitioning (Q&P) process. The application of this new process in various times and temperatures leads to interesting combinations of mechanical properties including high strength and good ductility. In this study,variations of mechanical properties influenced by variation of partitioning time and temperature on 1.5142 steel was investigated. The results showed that application of Q&P process on the steel causes severe increasing of hardness. Increasing of partitioning time and also temperature leads to decreasing of hardness and increasing of elongation. With increasing of partitioning time, tensile strength initially increases and then decreases,However, increasing of partitioning temperature leads to decreasing of strength and increasing of elongation and ductility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Q&P
  • partitioning
  • retained austenite
  • Strength
  • elongation