نویسندگان

1 مربی، پژوهشکده نیمه هادیها، پژوهشگاه مواد و انرژی

2 استادیار، پژوهشکده نیمه هادیها، پژوهشگاه مواد و انرژی

3 دانشیار، پژوهشکده نیمه هادیها، پژوهشگاه مواد و انرژی

4 کارشناسی ارشد، پژوهشکده نیمه هادیها، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

در این کار تحقیقاتی به منظور ایجاد شرایط بهینه در تهیه لایه ­های نازک CdS به روش نشست شیمیایی در حمام (CBD) ، تأثیر دمای حمام شیمیائی بر ساختار لایه ­­های تهیه شده مورد مطالعه قرار گرفت. فرآیند لایه نشانی با استفاده از ترکیباتی چون CdCl2 ،  NH4NO3 و تیو اوره CS(NH2)، تحت pH  و زمان نشست ثابت، استفاده شد. بررسی ­ها نشان داد، تحت شرایط آزمایشی مورد استفاده، ضمن تهیه لایه هائی تقریبا یکنواخت از نظر اندازه و شکل ذرات، نتایج حاکی از وابستگی ساختار لایه ­های تهیه شده به دمای محیط واکنش از C°60 به C°75 می ­باشد، بطوری که با افزایش دما ازحالت آمورف به سمت نانو کریستالین سوق پیدا می­کند. نتایج نشان داد که لایه نازک تهیه شده در دمای C°75 از خواص نوری مناسب به لحاظ درصد عبور نور مرئی و مقدار  گاف انرژی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of bath temperature on structural properties of CdS thin layer produced by chemical bath deposition

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hasan Sarrafi 1
 • A.A. Youzbashi 2
 • Mohammad Javad Eshraghi 2
 • MohammadAli Bahrevar 3
 • Bita Jamalinik 4

1 Semiconductors Department, Materials and Energy Research Center

2 Semiconductors Department, Materials and Energy Research Center

3 Semiconductors Department, Materials and Energy Research Center

4 Semiconductors Department, Materials and Energy Research Center

چکیده [English]

In the present research work, in order to optimize the fabrication of CdS optical films, the effect of bath temperature  on structural properties of  CdS thin layers produced by chemical bath deposition method in the range of 60-750 C was investigated,.  CdCl2, NH4OH, and thiourea were used as the reactants at constant pH and deposition time. The results showed that by increasing of temperature from 60°C to 75°C, the structures of the films change from amorphous to nano crystalline. The thin layer produced at 75°C temperature showed superior optical properties as regards to the optical characteristics like transmittance and energy band gap values.

کلیدواژه‌ها [English]

 • CdS thin layer
 • Chemical Bath Deposition
 • bath temperature
 • structural changes
 1. M. Pathan ,C.D. Lokhande ; Deposition of metal chalcogenide thin films by successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) method; Bull. Mater. Sci. 27, 2, 2004, 85-111.
 2. A. Barote, A. A. Yadav, E. U. Masumdar, Effect of deposition parameters on growth and characterization of chemically deposited Cd1-XPbXS thin films., Chalcogenide Letters, 8, 2, February 2011, 129 – 138.

 

 1. Anuar Kassim et.al, Effect of Deposition Period and pH on Chemical Bath Deposited Cu4SnS4 Thin Films, Philippine Journal of Science , 161-168, December 2009
 2. Anuar Kassim et al., Influence of Triethanolamine on the Chemical Bath Deposited NiS Thin Films, American Journal of Applied Sciences. 8(4), 359-361, 2011.
 3. W. Lan et .al, Shallow bath chemical deposition of CdS thin film, Thin Solid Films. 520, 2011, 217–223.
 4. I. Ezema, R.U. Osuji, Band gap shift and optical characterization of chemical bath deposition CdSSe thin films on annealing, Chalcogenide Letters, 4, 6, June 2007, 69 – 75.
 5. Tec-Yama, R. Patiño a, A.I. Oliva ;Chemical bath deposition of CdS films on different substrate orientations, Current Applied Physics. 11, 2011, 914-920.
 6. Isaiah O. Oladeji , Lee Chow, Optimization of Chemical Bath Deposited Cadmium Sulfide Thin Films, Electrochem. Soc. 144, 7, July 1977.
 7. Y. Jaber, S.N. Alamri, M.S. Aida, CdS thin films growth by ammonia free chemical bath deposition technique, Thin Solid Films. 520, 2012, 3485–3489.
 8. Mehmet Eray Erkan, Michael H.-C. Jin, Effect of flow dynamics on the growth kinetics of CdS thin films in chemical bath deposition , Materials Chemistry and Physics. 133, 2012, 779– 783.
 9. D. Gutiérrez-Lazos et.al, Multiple dip deposition of CdS films prepared by oscillating chemical bath,Thin Solid Films. 518, 2010, 5387–5390.
 10. Nĕmec , I. Nĕmec, P.Nahálková, K.KnížeK, Malý ; Ammonia- free chemical  bath  deposition CdS films:tailoring the nanocrystal  sizes , Journal of Crystal Growth. 240, 2002, 484-488.