نویسندگان

1 Material College, Islamic Azad University of Najafabad Branch

2 Material Eng., Islamic Azad University

3 Chemistry, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch

چکیده

سنتز تک� مرحله?ای میکروکره?های TiO2/C به روش سولوترمال و استفاده از تیتانیوم?تتراکلرید و گلوکز به ترتیب به عنوان پیش?ماده های تیتانیوم ?دی?اکسید و کربن در حلال اتانول گزارش می?شود. مورفولوژی و اندازه میکروکره?ها متاثر از پارامترهای زمان و مقدار نمک TiCl4� مطالعه و شرایط بهینه جهت سنتز آن?ها تعیین گردید. آنالیز فازی، بررسی ریزساختار و مورفولوژی نمونه?ها با استفاده از روش?های پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. در طیف پراش پرتوی ایکس تنها پیک?های مربوط به فاز آناتاز TiO2 ظاهر شده که نشان دهنده این واقعیت است که کربن در ساختار این کامپوزیت آمورف می?باشد. بر اساس نتایج بدست آمده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی قطر میکروکره?های سنتز شده بین 3-1 میکرون تعیین گردید. اندازه دانه?های کریستالی تیتانیوم?دی?اکسید با استفاده از روش اصلاح شده شرر 28 نانومتر محاسبه شد. بررسی مورفولوژی میکروکره�های TiO2/C، نشان داد که نانوذرات TiO2 به صورت همگن در زمینه کربنی پراکنده�اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Time and TiCl4 Salt Concentration on the Nano TiO2/Carbon Composite Microspheres Morphology Synthesized by Solvothermal Method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microsphere
  • Solvothermal
  • TiCl4
  • Composite
  • TiO2