نویسندگان

1 , Isfahan University

2 , Azad University

چکیده

در این پژوهش به بررسی مواد و مصالح به کار رفته در اجرای تزئینات گچ�بری خانه�ی شهشان پرداخته شده است. خانه�ی شهشهان در خیابان ابن�سینا واقع در اصفهان، یکی از ابنیه�ی ارزشمند برجای مانده از دوره�ی قاجار است. پس از معرفی بنا و تزئینات گچ�بری آن، به شناسایی مصالح به کار رفته در اجرای تزئینات مذکور پرداخته شده که این مهم با استناد به آزمایش�های دستگاهی و شیمی تر انجام شده است. لایه�های زیرین با استناد به بررسی�های شیمی تر به ترتیب عبارت بودند از آستر کاه�گلی و دو لایه بستر گچ و خاک، که بر روی آستر دوم، تزئینات گچ�بری اجرا شده است. با استفاده از آزمایش�های شیمی تر آستر کاه�گلی و دو لایه بستر گچ-خاک و ترکیبات آن� شناسایی شدند. آنالیزهای دستگاهی SEM-EDX وجود کلسیم، گوگرد، منیزیوم، آلومینیوم، اکسیژن و آهن را اثبات کرد. آنالیز XRD حضور فاز غالب ژیپس را نشان داد و این مسأله حاکی از عمل�آوری خوب گچ بود. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز وجود بلورهای تیز و درهم فرو رفته�ی گچ زنده در کنار بلورهای کوتاه و موازی السطوح گچ کشته را به وضوح نشان داد. بدین شکل مشخص شد که از گچ نیم�کشته در اجرای این تزئینات استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Technical study of stucco ornamens in "Shah-shahan" house using XRD, SEM and wet chemistry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shah-shahān house
  • stucco ornament
  • SEM-EDX
  • XRD
  • Gypsum plaster