نویسندگان

1 School of Metallurgy and Materials Engineering, University of Tehran

2 Mechanical Engineering, Sharif University of Technology

چکیده

مس به دلیل هدایت حرارتی خوب کاربرد وسیعی در صنایع خصوصاً در فرآیندهای مربوط به سیالات دارد، لذا بالا بردن مقاومت به خوردگی آن� از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق پوشش�های نانو کامپوزیتی مس-نانو کاربید سیلیسیم با استفاده از جریان پالسی در حمام سولفاتی� و� با دانسیته جریان�های متفاوت بر روی زیرلایه مسی ایجاد شد و تاثیر این متغیر و آماده�سازی سطح بر روی خواص پوشش بررسی شد. مطابق با نتایج انجام مراحل آماده سازی منجر به یکنواخت تر شدن و کاهش عیوب سطحی شد و متعاقبا مقاومت به خوردگی نیز بهبود یافت. همچنین افزایش دانسیته�ی جریان ماکزیمم منجر به ریز دانه تر شدن و افزایش درصد تخلخل شد و کاهش دانسیته جریان ماکزیمم منجر به افزایش درصد ذرات شد اما مقدار بهینه�ی دانسیته جریان ماکزیمم 2-A.dm12 بدست آمد که در آن بالاترین میکرو سختی و کمترین نرخ خوردگی برای پوشش�ها به ترتیب Hv193وmA/cm2008/0 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect ofsubstratepreparationandthe peak currentdensityin pulse platingof Cu-SiCnanocompositecoatingsonmorphology, grain size, porosity, hardness and corrosionproperties

کلیدواژه‌ها [English]

  • copper
  • Silicon carbide
  • porosity
  • surface preparation
  • corrosion
  • Composite