نویسندگان

1 School of Metallurgy and Materials Engineering, University of Tehran

2 Mechanical Engineering, Sharif University of Technology

10.30501/jamt.2635.70260

چکیده

مس به دلیل هدایت حرارتی خوب کاربرد وسیعی در صنایع خصوصاً در فرآیندهای مربوط به سیالات دارد، لذا بالا بردن مقاومت به خوردگی آن� از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق پوشش�های نانو کامپوزیتی مس-نانو کاربید سیلیسیم با استفاده از جریان پالسی در حمام سولفاتی� و� با دانسیته جریان�های متفاوت بر روی زیرلایه مسی ایجاد شد و تاثیر این متغیر و آماده�سازی سطح بر روی خواص پوشش بررسی شد. مطابق با نتایج انجام مراحل آماده سازی منجر به یکنواخت تر شدن و کاهش عیوب سطحی شد و متعاقبا مقاومت به خوردگی نیز بهبود یافت. همچنین افزایش دانسیته�ی جریان ماکزیمم منجر به ریز دانه تر شدن و افزایش درصد تخلخل شد و کاهش دانسیته جریان ماکزیمم منجر به افزایش درصد ذرات شد اما مقدار بهینه�ی دانسیته جریان ماکزیمم 2-A.dm12 بدست آمد که در آن بالاترین میکرو سختی و کمترین نرخ خوردگی برای پوشش�ها به ترتیب Hv193وmA/cm2008/0 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect ofsubstratepreparationandthe peak currentdensityin pulse platingof Cu-SiCnanocompositecoatingsonmorphology, grain size, porosity, hardness and corrosionproperties

کلیدواژه‌ها [English]

  • copper
  • Silicon carbide
  • porosity
  • surface preparation
  • corrosion
  • Composite