نویسندگان

1 Materials Engineering, Islamic Azad University Najafabad

2 Material Engineering, Isfahan university of technology

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، سنتزنانو ذرات تیتانات استرانسیم دوپ?شده با 7 درصد?ایتریم (Sr0.895Y0.07TiO3�?) به عنوان ماده آندی جدید در پیل سوختی اکسید جامد می?باشد. نانو?ذرات با ترکیب غیراستوکیومتری Sr0.895Y0.07TiO3�? به روش سل- ژل سنتز گردید. از آنالیز حرارتی (TG-DTA) برای تعیین محدوده دمایی مناسب برای تکلیس، جهت شناسایی فازی، ویژگی?های ریز ساختاری و اندازه ذرات از آزمون?های پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بهره گرفته شد. از روش دبای- شرر و شرر اصلاح شده نیز جهت تعیین اندازه بلورک?های Y- SrTiO3 استفاده شد. نتایج آزمون پراش پرتو ایکس حضور تمام پیک?های مربوط به ساختار SrTiO3 در نمونه?ها تایید کرد. همچنین با استفاده از داده?های پراش پرتو ایکس و با استفاده از معادله شرر، اندازه بلورک?ها 4�25 نانومتر به دست آمد. محاسبه پارامترهای شبکه، نشان داد که با ورود ایتریم به داخل ساختار تیتانات استرانسیم، پارامتر شبکه کاهش می?یابد. تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی، مورفولوژی مکعبی را برای نانوذرات تیتانات استرانسیم دوپ شده با ایتریم نشان داد. همچنین با بررسی?های انجام شده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری، اندازه ذرات تیتانیا 5 �34 نانومتر تعیین شد. با توجه به نتایح بدست آمده می توان گفت به کمک روش سل-ژل به نانو ذرات تیتانات استرانسیم دوپ شده با ایتریم با ترکیب وساختار مناسب برای ماده آند پیل?های سوختی اکسید جامد دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of nanocrystalline Sr0.895Y0.07TiO3±δ by sol-gel method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strontium titanate
  • Yttrium dopant
  • Sol- gel
  • Nanoparticles
  • solid oxide fuel cell