نویسندگان

1 Chemical Engineering, zarrin@modares.ac.ir

2 Mining and Metallurgy, Amir Kabir University of Technology

3 Mining & Metallurgical Eng., Amir Kabir University of Technology

4 School of Medicine, University of Queensland

چکیده

هدف از ارائه این مقاله بررسی عوامل مختلفی چون غلظت استخراج کننده، دما و غلظت اصلاح کننده بر میزان جذب پروتون اسید سولفوریک توسط حلال آلی تری اکتیل آمین در بازیابی آنیون های فلزاتی از قبیل وانادیوم می باشد. برای این منظور با تغییر پارامترهای دما، غلظت اسید سولفوریک، غلظت حلال آلی TOA واصلاح کننده اکتانول، به بررسی درصد استخراج اسید پرداخته شده است. این بررسی�ها نشان داده�اند واکنش جذب پروتون توسطTOA گرمازا بوده، افزایش� غلظت استخراج کننده باعث افزایش درصد استخراج می شود. از طرفی تغییرات غلظت� اصلاح کننده بر استخراج بی�اثر است و صرفاً جدایش دو فاز را تسهیل می�کند. واکنش استوکیومتریک جذب پروتون همراه با استخراج دو مول اسید و سه مول آب است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protonation of Trioctylamine(TOA) With Sulfuric Acid

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solvent extraction
  • TOA
  • Octanol
  • Sulfuric acid
  • Protonation