نویسندگان

1 Mechanical Engineering, Sharif University of Technology

2 , isfahan university of technology

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی رفتار سایش ساینده کامپوزیت?های زمینه پلی?استری تقویت?شده با درصدهای گوناگون پودر کاربید سیلیسیم و الیاف فایبرگلاس پرداخته شده است. تاثیر درصدهای گوناگون الیاف فایبرگلاس و پودر کاربید سیلیسیم و همچنین فاصله لغزشی بر روی جرم از دست?رفته مورد آزمایش قرار گرفته است. با افزایش فاصله لغزشی، میزان درصد جرم از دست?رفته کاهش می?یابد و با کاهش درصد جرم از دست?رفته، مقاومت در برابر سایش کامپوزیت زیاد خواهد شد. ویژگی?های استحکام مواد به نوع و کیفیت تقویت?کننده بستگی دارد. از اینرو نمونه شامل 1% وزنی فایبرگلاس در درجه اول و 3% وزنی کاربید سیلسیم در درجه دوم بیشترین استحکام را از خود نشان دادند. وزن مخصوص نانو کامپوزیت?ها با افزودن تقویت?کننده به زمینه تمایل به کاهش از خود نشان داد در حالیکه درصد تخلخل باز نانو کامپوزیت?ها تمایل به افزایش داشتند. در نهایت بررسی ریزساختار کامپوزیت?های تقویت? شده توسط آنالیز پراش اشعه?ی ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد که به دلیل درصد ناچیز تقویت?کننده?ها به فاز زمینه، فاز شناسی خیلی قابل شناسایی نبود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigating to Physical and Mechanical properties of Nano Polyester matrix composites reinforced with Fiber Glass and silicon carbide

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocomposites
  • Abrasive
  • polyester
  • fiber glass
  • Silicon carbide