نویسنده

Materials Eng., Materials and Energy Research Center

چکیده

در این تحقیق، از پودر گرافن خالص استفاده شد و تحت فشار مشخص 10 بار قرص هایی از آن تهیه گردید. از نمک سدیم هیدروکربنات برای بارور کردن قرص ها استفاده شد. پودر نمک سدیم درون قرص های گرافیت ریخته و تحت عملیات حرارتی در کوره قرار گرفت.آنالیز XRD جابجایی پیک مشخصه گرافن را نشان می�دهد. سپس برای ذخیره کردن هیدروژن در قرص های تهیه شده، گاز هیدروژن توسط هیدروژن ژنراتور تولید شده و به دورن محفظه بسته که حاوی قرص�ها بودند دمیده و محفظه توسط ازت مایع در دمای 80 درجه کلوین قرار دااده شد �تا عملیات جذب هیدروژن صورت پذیرد. آنالیز حرارتیDSC در محیط گاز آرگون برای بررسی هیدروژن �ذخیره شده در قرص ها بکار برده شد که نتایج نشان می دهد در زمان 20 دقیقه و فشار 1مگاپاسکال هیدروژن ، قرص گرافن بارور شده با فلز سدیم قادر به جذب و ذخیره هیدروژن بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Storage Of Hydrogen Fuel In Metal Impregneted Graphene

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graphite
  • Hydrogen Adsorption
  • Doped Graphite