نویسندگان

1 دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

لایه­ های دوتائی و پودرهای نانوساختار شده و نانومتخلخل TiO2- SnO2  با نسبت های مولی Sn:Ti مختلف با روش سادۀ سل- ژل آبی تهیه شدند. سل­ های تهیه شده دارای ذرات با ابعاد نانومتری بودند. آنالیز پراش اشعه ایکس نشان داد که نسبت مولی Sn:Ti و دمای عملیات حرارتی بر ترکیب فازی محصول تاثیر داشته و استحاله فازی آناتاز به روتیل در حضور فاز SnO2   به تأخیر افتاد. نتایج میکروسکوپ الکترونی عبوری تائید نمود که اندازه بلورک محصول در حدود 3 نانومتر است. همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مورفولوژی نانوساختار با اندازه دانه در گستره 40-20 نانومتر را نشان داد.  حسگرهای ساخته شده از لایه نانوساختار TiO2- SnO2 پاسخ بالائی به غلظت پائین گاز CO در دمای کاری پائین 200 درجه سانتی­گراد داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparation of nanostructured TiO2-SnO2 films by aqueous sol-gel for gas sensor application

نویسندگان [English]

 • P. Farahpoor 1
 • M.R. Mohammadi 2

1 Faculty of Mechanical and Industrial Engineering Department, Qazvin Islamic Azad University

2 Materials Science and Engineering Department, Sharif University

چکیده [English]

Nanostructured TiO2–SnO2 films were prepared by a facile aqueous sol–gel route. The prepared sols showed particle size in nano-meter scale. X-ray diffraction (XRD) analysis revealed that phase composition of the films depend on Sn:Ti molar ratio and annealing temperature. Moreover, SnO2 retarded the anatase to rutile transformation. Transmission electron microscope (TEM) image showed that one of the smallest crystallite sizes was obtained for TiO2-SnO2 binary mixed oxide, being 3 nm. Field emission scanning electron microscope (FE-SEM) analysis revealed that the deposited films had nanostructured morphology with the average grain size in the range 20-40 nm. Thin films produced under optimized conditions showed excellent microstructural properties for gas sensing applications towards low concentrations of CO gas at low operating temperature of 200°C.

کلیدواژه‌ها [English]

 • TiO2-SnO2
 • Sol-Gel
 • Gas Sensor
 1. C. Garzella, E. Comini, E. Tempesti, C. Frigeri, G. Sberveglier, TiO2 thin films by a novel sol–gel processing for gas sensor application, Sensors and Actuators B: Chem. 68, 2000, 189-196.
 2.  M. C. Carotta, M. Ferroni, D. Gnani, V. Guidi, M.Merli, G. Martinelli, M.C. Casale, M. Notaro, Nanostructured pure and Nb-doped TiO2 as thick film gas sensors for environmental monitoring, Sensors and Actuators B: Chem. 58, 1999, 310–317.
 3.  M. Ruiz, A. Cornet, K. Shimanoe, J.R. Morante, N. Yamazoe, Effects of various metal additives on the gas sensing performances of TiO2 nanocrystals obtained from hydrothermal treatment, Sensors and Actuators B: Chem. 108, 2005, 34-40.
 4.  S. Zhuiykov, W. Wlodarski, Y. Li, Nanocrystalline V2O5-TiO2 thin-films for oxygen sensing prepared by sol-gel process, Sensors and Actuators B: Chem. 77, 2001, 484-490. 
 5.  A.M. Ruiz, A. Cornet, K. Shimanoe, J.R. Morante, N. Yamazoe, Transition metals (Co, Cu) as additives on hydrothermally treated TiO2 for gas sensing, Sens. Actuators B: Chem. 109, 2005, 7-12.
 6.  M. Ferroni, M.C. Carotta, V. Guidi, G. Martinelli, F. Ronconi, M. Sacerdoti, E. Traversa, Preparation and characterization of nanosized titania sensing film, Sensors and Actuators. B 77, 2001, 163-166. 
 7. K. Galatsis, Y.X. Li, W. Wlodarski, E. Comini, G. Faglia, G. Sberveglieri, Semiconductor MoO3-TiO2 thin film gas sensors, Sensors and Actuators B: Chem. 77, 2001, 472–477.
 8.  H. Yang, D. Zhang, L. Wang, Synthesis and characterization of tungsten oxide-doped titania nanocrystallites, Sensors and Actuators B: Chem. 57, 2002, 674-678.
 9.  Y. Li, W. Wlodarski, K. Galatsis, S.H. Moslih, J. Cole, S. Russo, N. Rockelmann, Gas sensing properties of p-type semiconducting Cr-doped TiO2 thin films, Sensors and Actuators B: Chem. 83, 2002, 160-163.
 10.  M. R. Mohammadi, M. Ghorbani, M. C. Corderocabrera, D. J. Fray, Preparation and characterisation of nanostructural TiO2–Ga2O3 binary oxides with high surface area derived from particulate sol–gel route, J. Mater. Sci. 42, 2007, 4976-4986.
 11.  W.P. Tai, J.H. Oh, Fabrication and humidity sensing properties of nanostructured TiO2-SnO2 thin films, Sensors and Actuators. B 85, 2002, 154-157.
 12. Felix Edelman, Horst Hahn, Stefan Seifried, Christian Alof, Holger Hoche, Adam Balogh, Peter Werner, Katarzyna Zakrzewska, Marta Radecka, Pawel Pasierb, Albert Chack, Vissarion Mikhelashvili, Ghadi Eisenstein, Structural
  evolution of SnO2-TiO2 nanocrystalline films for gas sensors, Materials Science and Engineering. B 69– 70, 2000, 386–391.
 13.  M. Radecka, A. Kusior, A. Lacz, A. TrenczekZajac, B. Lyson-Sypien, K. Zakrzewska, Nanocrystalline TiO2/SnO2 composites for gas sensors, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 108, 2012, 1079-1084.