نویسنده

Mechanical Engineeing, Islamic Azad University

چکیده

لایه�های دوتائی و پودرهای نانوساختار شده و نانومتخلخل TiO2- SnO2 �با نسبت�های مولی Sn:Ti مختلف با روش سادۀ سل- ژل آبی تهیه شدند. سل�های تهیه شده دارای ذرات با ابعاد نانومتری بودند. آنالیز پراش اشعه ایکس نشان داد که نسبت مولی Sn:Ti و دمای عملیات حرارتی بر ترکیب فازی محصول تاثیر داشته و استحاله فازی آناتاز به روتیل در حضور فاز SnO2 ��به تأخیر افتاد. نتایج میکروسکوپ الکترونی عبوری تائید نمود که اندازه بلورک محصول در حدود 3 نانومتر است. همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مورفولوژی نانوساختار با اندازه دانه در گستره 40-20 نانومتر را نشان داد.� حسگرهای ساخته شده از لایه نانوساختار TiO2- SnO2 پاسخ بالائی به غلظت پائین گاز CO در دمای کاری پائین 200 درجه سانتی�گراد داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparation of nanostructured TiO2-SnO2 films by aqueous sol-gel for gas sensor application

کلیدواژه‌ها [English]

  • TiO2-SnO2
  • Sol-Gel
  • Gas Sensor