نویسندگان

1 Material Science & Eng., Iran University of Science and Technology

2 Material Engineering, Isfahan university of technology

3 Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad

4 Energy and Load Management Group, Niroo Research Institute

چکیده

در این مطالعه، تاثیر عملیات حرارتی آنیل مرحله ای بر ریز ساختار و مقاومت به خوردگی حفره ای در قطعات جوش فولادهای زنگ نزن سوپر دوفازی بررسی شده است. مقاومت به خوردگی حفره ای در محلول کلریدی به روش پتانسیواستات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که عملیات آنیل مرحله ای در محدوده دمایی �C 1000-550 منجر به رسوب فاز سیگما و نیترید کروم (Cr2N) در مرزهای فریت/آستنیت و فریت/فریت می شود. در این محدوده دمایی، غالبا حفره های نیمه پایدار در اطراف رسوبات در مرزدانه و همچنین در فاز فریت جوانه می زنند. در دمای بالای �C 1050، ریز ساختار تنها شامل فریت و آستنیت است. در این شرایط، دمای بحرانی حفره دارشدن به بالاترین مقدار خود در این مطالعه رسید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Step Annealing Heat Treatment on the Pitting Corrosion Resistance of Super Duplex Stainless Steel Welded Pipes

چکیده [English]

In this study, the effects of heat treatment on the microstructure and pitting corrosion resistance of super duplex stainless steel welds have been investigated. The results showed that step annealing treatments in the temperature range of 550–1000 °C resulted in a precipitation of sigma phase and Cr2N along the ferrite/austenite and ferrite/ferrite boundaries. At this temperature range, the metastable pits mainly nucleated around the precipitates formed in the grain boundary and ferrite phase. Above 1050 °C, the microstructure contains only austenite and ferrite phases. At this condition, the critical pitting temperature of samples successively arrived to the highest value obtained in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat treatment
  • corrosion
  • welding
  • Stai less steel