نویسندگان

1 Materials Eng., Iran nuclear energy organization

2 Biomaterials Group, Faculty of Biomedical Engineer, Amirkabir University of Technology

چکیده

برهمکنش?های نانوذرات نقره با باکتری?ها به اندازه و شکل نانوذرات بستگی دارد. اگرچه تاکنون بررسی های قابل توجهی در خصوص سنتز و بررسی برهمکنش نانوذرات نقره به صورت کروی شکل با باکتری ها انجام شده است، اما مطالعات کمی در مورد شکل نانوذرات بر فعالیت باکتری صورت گرفته است. در این پژوهش، نانوذرات نقره با ساختار مثلثی شکل سنتز و اثر ضدباکتریایی آنها بر روی سه نوع باکتری شایع� ای.کولای، آرئوس و آرجینوزا بررسی شدند. ابتدا محلول نیترات نقره و آب دیونیزه شده در حضور پلی وینیل پیرولیدون تهیه شد. سپس، سدیم سیترات و سدیم بوروهیدرات به محلول اضافه شدند. از هیدروژن پروکساید به عنوان عامل اکسنده استفاده شد. با توجه به آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری، توزیع اندازه ذرات مثلثی شکل نقره وسیع و در محدوده 7 تا 65 نانومتر بود؛ نانوذرات حاصل در این پژوهش دارای لبه ها و رئوس تیز بودند. دو پیک محدوده 331 و 627 نانومتر در طیف فرابنفش از محلول آبی رنگ نقره،� به خوبی ناهمسانگرد بودن و تشکیل نانوذرات نقره با ساختار مثلثی شکل را تأییدکرد. نتایج حاصل از تست هاله نشان داد که قطر هاله تشکیل شده برای باکتری گرم مثبت آرئوس نسبت به دو باکتری دیگر گرم منفی کمتر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis and evaluation of triangular shaped silver nanoparticles on antibacterial properties of gram-positive and gram-negative bacterium

چکیده [English]

Interaction of silver nanoparticles with bacterium depends on their size and shape. Although many studies have been recently done about synthesis and investigating reaction of spherical silver nanoparticles to bacterium, few studies have been performed in terms of shape of such nanoparticles. In this research, triangular structure nanosilver particles were synthesized and their antibacterial behavior on three conventional bacterium i.e. Escherichia Coli, Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa were assessed. At first, silver nitrate solution and deionized water in the presence of polyvinyl pyrrolidone were prepared. Sodium citrate and sodium borohydrate were then added to the solution. Hydrogen peroxide acted as an oxidizing agent. Transmission Electron Microscope (TEM) analysis showed that distribution of triangular shaped nanosilver particle size was broad and in the range of 7-65 nm. This triangular formed nanosilver had a sharp edges and vertexes. The UV spectroscopy of blue-color solution showed two peaks in the range of 331nm and 627 nm which reflected anisotropic and the formation of triangular structure of silver nanoparticles. The halo test results represented that halo diameter for gram positive S. aureus was smaller than the other gram negative bacterium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silver nanoparticles
  • Triangular structure
  • Halo test
  • Gram positive bacteria
  • Gram negative bacteria