نویسنده

mechanical engineering, babol university of technology

10.30501/jamt.2010.70238

چکیده

یکی از جدیدترین تکنولوژهای ریز کردن دانه?ها، فرآیند شکل�دهی فلزی نیمه?جامد می?باشد که در صنایع مختلف مورد توجه زیادی قرار گرفته است. روش ریخته?گری سطح شیب?دار مبتنی بر این فرآیند است که در آن از طریق ریختن مذاب روی سطح شیب?دار خنک شونده به منظور ریز و کروی شدن ریز?ساختار استفاده می?شود. پارامترهای زیادی همانند مشخصه?های سطح شیب?دار، دمای قالب و عملیات حرارتی بعدی روی ریز?ساختار و خواص مکانیکی قطعه تولیدی در این روش تأثیر گذارند. در این تحقیق تأثیر دمای قالب فلزی و عملیات گرمایش مجدد روی ریز?ساختار و مقدار سختی آلیاژ آلومینیم A360 مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی?های به عمل آمده مشخص کرد که نمونه تهیه شده با ویژگی?های مناسب سطح شیب?دار و دمای قالب C˚300 از شرایط مطلوب?تری برخوردار است. در ادامه تعدادی نمونه با شرایط مطلوب در دمای C�580 برای مدت زمان?های 5 و 10 و 15 دقیقه گرمایش مجدد داده شده و بلافاصله در آب سرد شدند. نتایج نشان می?دهد نمونه?ای که به مدت 10 دقیقه در دمای C�580 قرار گرفته بود از نظر اندازه، توزیع و شکل ذرات دارای خواص مطلوب?تری است به?طوری?که در این حالت مقدار سختی از HB 6/80 به HB 1/87 افزایش می?یابد. علت این امر را می?توان ناشی از اصلاح فازهای یوتکتیکی از نظر شکل، اندازه و توزیع یکنواخت?تر آن دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation on effect of die temperature and reheating treatment on microstructure of A360 aluminium alloy semi-solid forming

چکیده [English]

One of the newest technologies of grain refining is semi-solid metal process that noted in different industrials. In cooling slope casting method indicated of semi-solid method has been used in order of microstructure refining and spheroidizing by pouring molten on cooling slope. Some parameters such as cooling slop characteristics die temperature and next heat treatment on microstructure and mechanical properties of produced work piece effect on this method. In this present the effect of die temperature and heat treatment have been investigated on microstructure and A360 aluminum alloy hardness. After sample providing the sample with suitable cooling slop characteristics, investigations recognized that sample has suitable condition by 300°C die temperature. Then some samples with suitable condition reheated in 580°C for 5,10 and 15 min, then immediately quenched in 25°C water. Results indicate that the sample in 580°C has better properties in order of size, and grain shape, by the way that in this condition, the amount of hardness increase of 80.6 HB to 87.1HB, because of optimizing eutectic phases from the point of shape, size and monotonous dispense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semi-solid forming
  • Cooling Slope
  • Eutectic phases
  • A360 aluminum alloy