نویسندگان

1 , Azad university of Najafabad

2 , isfahan university of technology

3 , azad university of najafabad

چکیده

توسعه داربست های کامپوزیتی به علت ترکیب شدن خواص مفید دو یا چند ماده در راستای رسیدن به نیازهای مکانیکی و فیزیولوژیکی بافت میزبان روز افزون می باشد. در این تحقیق ابتدا پودر نانوبیوگلاس (nBioglass) با اندازه دانه بین 65-55 نانومتر تهیه و سپس داربست متخلخل سرامیکی بیوگلاس با درصدهای وزنی 30 و 40 ، ?50 به روش تکرار پذیری غوطه وری اسفنج پلی یورتان تهیه شد. جهت بهبود استحکام مکانیکی، داربست�ها توسط 6%درصدوزنی- پلیمر پلی هیدروکسی بوتیرات(P3HB) در مدت زمان 30 ثانیه و 1 دقیقه پوشش دهی شدند. جهت مطالعات فازی و عنصری، ریخت شناسی، اندازه ذرات و تعیین گروه عاملی به ترتیب از دستگاه های مشخصه یابی XRD?، XRF ،SEM ، FE-SEMو FT-IR استفاده شد. سپس جهت ارزیابی زیست فعالی داربست بهینه با 30 درصد وزنی بیوگلاس و 6 درصد وزنی P3HB انتخاب گردید.جهت زیست فعالی از محلول شبیه سازی بدن(SBF) استفاده شد که داربست ها به مدت 4 هفته در این محلول در درجه حرارت 37 درجه سانتی گراد در انکوباتور نگهداری شد. آزمون های XRD , SEMوAAS نشان دهنده تشکیل هیدروکسی آپاتیت بر روی سطح داربست زیست فعال می باشد. در نتیجه، مناسب ترین داربست، داربستی با 30 درصد وزنی بیوگلاس و6 درصد وزنی P3HB ودرصد تخلخل بین % 87- 75 می باشد که می تواند در مهندسی بافت استخوان کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of bioactivity poly-3-hydroxybutyrate coated Nano-Bioglass 45S5 composite scaffolds for bone tissue engineering

چکیده [English]

Development of composite scaffolds due to combing useful properties of two or more materials in order to meet mechanically and physiologically host tissue is increasing. Firstly, nano-Bio glass (nBG) powder was made with grain size between 55-65nm and then porous nBG of 30, 40 and 50%wt was produced by polyurethane sponge replication method. In order to increase the scaffoldsmechanical properties, they coated with 6%wt poly-Hydroxybutyrate (P3HB) for 30sec and 1min. XRD,XRF, SEM, FE-SEM and FT-IR were used in order to study the phase and elemental structure , morphology , grain size and functional groups , respectively. The scaffold including 30%wt nBG and 6%wt was used for evaluation of bioactivity. Biocompatibility of the scaffold was also tested in SBF solution for 4 weeks at 37 ºC. XRD ,SEM and AAS results showed formation of HA on the surface of scaffold which prove the its biocompatibility, the result is showing that, the best scaffold is 30%wt nBG /6%wt P3HB with 75-87% porosity, which is a good candidate for bone tissue engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioglass 45S5
  • composite scaffolds
  • P3HB
  • Bone tissue engineering