نویسنده

Materials Science and Engineering, Najaf abad branch Islamic azad univercity

چکیده

رفتار تر شوندگی سطوح جامد یک مساله اساسی در علم و مهندسی و هم در زندگی روزمره به شمار می�رود. علاوه بر این کنترل قابلیت تر شوندگی مواد حالت جامد یک مساله اساسی در مهندسی سطح می باشد. سطوح آبگریز با زاویه تماس بالاتر از ˚90 به دلیل خواص خود تمیز شونده علاقه زیادی را هم در علم و صنعت ایجاد کرده است. در تحقیق حاضر، با استفاده از روش سل-ژل پوشش سیلیسی آبگریز شفاف با پایه تترا اتوکسی سیلان ( TEOS ) بر روی زیر لایه شیشه ایجاد شد و پوشش دهی با استفاده از روش غوطه وری انجام گرفت. برای تهیه سل از TEOS ، اتانول، PTES و هیدروکسید آمونیوم استفاده شد. تاثیر موادی نظیر اکسید نقره بر روی آبگریزی پوشش ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی پوشش ایجاد شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف سنجی مادون قرمز فوریه(FTIR)، اندازه گیری زاویه تماس(CA) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)انجام گرفت. نتایج نشان داد که در نسبت PTES/TEOS=1� آبگریزی �مناسبی در نمونه پوشش داده شده بدون اکسید نقره نسبت به نمونه دارای اکسید نقره می باشد و زاویه تماس برابر با ˚ 124 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of Hydrophobic Silica Coatings on Glass by Sol-Gel and Studying Silver Oxide Effect on the Wettability

چکیده [English]

Wetting behavior of solid surfaces is a key Factor in our daily life as well as in engineering and science. In addition, Control on the wettability of solid state materials is important in surface engineering. Hydrophobic surfaces with water contact angle higher than 90◦ generated a lot of interest both in academia and in industry because of the self-cleaning properties. In present study, TEOS based hydrophobic, self-cleaning silica coatings on a glass substrate by sol–gel process was prepared. The coating sol was prepared by simple dip coating method. The coating alcosol was prepared by keeping the molar ratio of tetraethoxysilane (TEOS), Phenyltriethoxysilan (PTES), ethanol and ammonium hydroxide (NH4OH) constant. The effect of materials such as, silver oxide on hydrophobicity was studied. The films were characterized by scanning electron microscopy (SEM), X-ray powder diffractometry (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), water contact angle (CA) and Atomic force Microscopy)AFM( measurements. The results showed that good hydrophobicity is obtained with PTES/TEOS=1 without silver oxide Relative to the sample with silver oxide and the contact angle was 124˚.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contact angle
  • Surface hydrophobic
  • Wetting
  • Sol-Gel