نویسندگان

1 Engineering, University of Isfahan

2 Materials Eng., Isfahan University

3 Dentistry ِ, Isfahan University

4 Dentistry, Isfahan University

10.30501/jamt.2011.70220

چکیده

هدف از این مطالعه، مشخصه یابی و ارزیابی زیست?فعالی نانو پودر شیشه زیست?فعال با سه ترکیب مختلف (S58، S63، S72) تهیه شده به روش سل- ژل و بررسی تأثیر کاهش اندازه ذرات بر زیست?فعالی آنها می?باشد. سه ترکیب مذکور توسط روش سل- ژل و با استفاده از پیش سازهای TEOS، TEP و Ca(NO3)2.4H2O در حضور آب، اتانول و هیدروکلریک اسید به نسبت?های مناسب تهیه شدند. نانو پودر تهیه شده با ترکیب?های مختلف به منظور بررسی زیست?فعالی با نسبت 1 میلی گرم بر میلی لیتر در محلول شبیه سازی شده بدن (SBF) در دمای �C37 و به مدت 7 و 30 روز غوطه?ور شدند و سپس توسط SEM وFTIR تشکیل آپاتیت بر آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی?های مشخصه یابی ساختاری، ترکیب شیمیایی و مورفولوژی ذرات شامل XRD، XRF و TEM انجام گرفت. آنالیز XRD نشان داد که ترکیب?های بدست آمده به صورت آمورف می?باشند و هیچ?گونه فاز بلوری در ساختار آنها وجود ندارد. افزایش دمای کلسینه به مقادیرC◦800 موجب ظهور فازهای بلوری در ساختار شیشه می?گردد. بررسی نمونه?های غوطه?ور شده در محلول SBF توسط SEM و FTIR نشان داد که ترکیب S63 با توجه به مقدار بیشتر تشکیل آپاتیت بر آن دارای فعالیت زیستی بیشتری نسبت به ترکیب?های S58 و S72 می?باشد. تصاویر TEM نشان دادند که اندازه ذرات بدست آمده کوچک?تر از 100 نانومتر می?باشند. بنابراین، کاهش اندازه ذرات شیشه زیست?فعال تأثیر قابل توجهی بر میزان فعالیت زیستی آن دارد و نانو پودر شیشه زیست?فعال S63 با توجه به فعالیت زیستی و میزان سیلیسیم بیشترمی تواند در بازسازی عیوب استخوانی و تهیه داربست?های مهندسی بافت استخوان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparation, Characterization and Bioactivity Evaluation of Sol–Gel Bioactive Glass Nano Powder with Three Different Compositions

چکیده [English]

The aim of this work was preparation, characterization and bioactivity evaluation of bioactive glass Nanopowder with three different compositions (58S, 63S, and 72S) by sol–gel technique. TEOS, TEP and Ca (NO3)2.4H2O were used as precursors. The prepared bioactive glass nanopowders were immersed in the simulated body fluid (SBF) solution at 37 ºC for 7 and 30 days. Scanning electron microscopy (SEM) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) was utilized to recognize and confirm of the formation of apatite layer on prepared bioactive glass nanopowders. Characterization techniques such as XRD, XRF and TEM were used to investigate the microstructure, composition and morphology of nanopowders. XRD patterns showed that the prepared bioactive glass nanopowders were amorphous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioactive Glass Nanopowder
  • Sol-Gel
  • apatite
  • Tissue engineering