نویسندگان

1 , Materials and Energy Research Center

2 Materials Engineering, Khajeh nasir Univ.

3 Bremen Center for Computational Materials Science, Universität Bremen

4 , Merc

5 Materials Engineering, Materials and Energy Research Center

10.30501/jamt.2011.70219

چکیده

در این مقاله، نانوذرات سولفید روی از پیش ماده?های استات روی و تیوریا به روش هیدروترمال تهیه شده و تأثیر زمان هیدروترمال بر روی مورفولوژی ذرات و کلوخه?ها بررسی شده است. ساختار فازهای سنتز شده و مورفولوژی ذرات و کلوخه?ها به ترتیب توسط پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شده است. نتایج حاصل، نشانگر تأثیر زیاد زمان هیدروترمال بر اندازه ذرات و کلوخه?های سنتز شده است. همچنین در این مقاله مکانیزم رشد و شکل کلوخه?ها نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hydrothermal Synthesis of Nano Zns: An Investigation about the Effects of Synthesis Period on Particles Morphologies

چکیده [English]

In this paper Zinc Sulfides nanoparticles were synthesized via hydrothermal method and the effects of hydrothermal period on the obtained nanoparticles and aggregates morphologies were studied. XRD analyses were carried out for investigation about structure and also for investigation about its morphologies and growth SEM analyses were carried out. The results show that the synthesis period influence on the particles size and also the morphologies of the aggregates. Moreover, in this paper the mechanisms of the nanoparticles and aggregates growth and reformation of the aggregates were studied carefully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zinc Sulfides nanoparticles
  • Zinc Sulfide
  • Hydrothermal
  • Aggregate