نویسندگان

1 Young Researchers and Elite Club, Islamic Azad University

2 demartment of material science, Isfahan University

چکیده

در این مطالعه پوشش الکترولس Ni-P بر دو نوع زیرلایه ماسه پاشی شده و الکتروپولیش شده در شرایط یکسان آبکاری شده است. نمونه ها در دمای C˚400 به مدت یک ساعت در کوره تحت عملیات آنیل قرار داده شده است. آزمون سایش در دمای ˚C250 تحت بار اعمالی 10 نیوتن در سرعت m.s-15/0 و مسافت 300 متر به روش پین روی دیسک انجام شدند. بررسی ریخت شناسی و رفتار سایش نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به همراه آنالیز طیف سنجی پراش انرژی پرتو اشعه ایکس (EDX) انجام شد. نتایج نشان می دهد سایش در نمونه� الکترولس Ni-P با زیرلایه ماسه پاشی شده مقاومت بیشتری دارد و سایش از نوع چسبان می?باشد، درحالیکه سایش پوشش با زیرلایه الکتروپولیش با میکروترک?های زیادی در سطح مسیر سایش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of roughness of the substrate on High-temperature wear behavior of electroless nickel-phosphorus coatings

چکیده [English]

In this study, electroless coating of nickel-phosphorus on two types of substrates, i.e. sand-blasted and electropolished samples, were applied. Both samples were annealed at 400˚C for one hour in a heat treatment oven. The pin-on-disk wear tests were carried out at 250˚C under normal load of 5N and sliding speed of 0.5 m/s with a sliding distance of 300 m. Morphology and wear behavior of the samples were studied by a scanning electron microscope equipped with energy dispersive X-ray spectroscopy analysis device (EDX). Results indicate that electroless Ni-P coating on the sand blasted substrate is more wear resistance than that on the electropolished substrate, wear type for the former is adhesive and the worn sample of the latter coating contained a lot of micro-cracks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electroless Ni-P coating
  • high temperature wear
  • sand-blast
  • electropolish
  • Hardness
  • abrasive wear