نویسنده

Materials eng., Yazd faranasooz Company

10.30501/jamt.2011.70215

چکیده

در این کار تحقیقاتی پارامترهای مؤثر بر خواص دیرگدازهای ریختنی کم سیمان شاموتی دارای سیستم نصب نوسانی (ویبره?ای) در جهت دست یابی به استحکام?های بالا مورد بررسی قرار گرفته است. مهم?ترین پارامترهای مورد بررسی شامل نوع و مقدار مواد افزودنی روان?ساز و همچنین توزیع اندازه ذرات می?باشد که تأثیر آنها بر خواص جریان یابی، میزان آب مصرفی، خواص فیزیکی و مکانیکی بدنه?های حاصل پس از خشک شدن در �C110 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می?دهد که با استفاده از توزیع اندازه ذرات مناسب مطابق فرمول آندریازن با عدد 26/0 و همچنین افزودنی?های روان?ساز مناسب همانند پلی کربوکسیلات اتر با مقدار 08/0 درصد وزنی می?توان به دیرگدازهای ریختنی شاموتی با استحکام?های بالا دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective Parameters on The Properties Of The High Strong Chamotte Based Low –Cement Refractory Castable

چکیده [English]

In this research the effective parameters on properties of chamotte based low cement castable with vibration during installation was investigated so that to reach high strength in these castables. "In this regard the most important parameters are type & amount of deflocculant additives and particles size distribution about which their effect on flow ability, amount of water needed, physical and chemical properties of these bodies had been evaluated after dried to 110 º C. Results show that chamotte based low cement castable with high strength can be obtained using suitable particles size distribution according to Andreasen equation with distribution coefficient (q) of 0.26. This also requires the best suited deflocculant additives with optimum amount of Polycarboxylate ether with 0.08 %wt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Castables
  • Low cement
  • Chamotte
  • High strength
  • Vibration during installation