نویسنده

materials, nuclear arts and sciences research center

10.30501/jamt.2011.70214

چکیده

در صنعت شیشه از دیرگدازهایی استفاده می?شود که علاوه بر داشتن طول عمر مناسب، بر روی کیفیت شیشه نیز تأثیر منفی نداشته باشند. لذا بررسی رفتار خوردگی دیرگدازهای مصرفی در ذوب شیشه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق اثر خوردگی مذاب شیشه سربی با مقدار سرب بالا (wt60%< )، بر روی سه نوع دیرگداز از نوع ZAS با محدوده ترکیبی 37-32 درصد وزنی ZrO2، 51-47 درصد وزنی Al2O3 و 15-14 درصد وزنی SiO2 بررسی شد. مقاومت به خوردگی آنها در محدوده دمایی C� 1350-1200 و زمان 100 ساعت مطابق با استانداردC621-09 ASTM از طریق اندازه گیری ابعاد نمونه قبل و بعد از آزمایش خوردگی و با مقایسه آنها با یکدیگر انجام گرفت. مکانیزم خوردگی دیرگدازها از طریق بررسی?های میکروسکوپی (SEM,EDS) و XRD مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که شیشه سربی با فاز شیشه دیرگدازها واکنش داده و با ورود اکسید سرب به داخل آن، فاز شیشه جدید با نقطه ذوب پایین تر ایجاد می?شود. این فاز در دمای کاری دیرگداز به صورت مذاب از دیرگداز خارج شده و باعث فرسایش و خوردگی آن می?شود. از اینرو با توجه به واکنش پذیری شیشه سربی با فاز شیشه دیرگداز، مقدار فاز شیشه کمتر همراه با دیرگدازی بیشتر این فاز و همچنین میزان تخلخل کم در بهبود مقاومت به خوردگی این دیرگدازها در روزهای اول کاری مؤثر می?باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corrosion Behavior Of ZrO2-SiO2-Al2O3 Refractories In Lead Silicate Glass Melts

چکیده [English]

The chemical corrosion behavior of fusion cast ZAS (ZrO2-Al2O3-SiO2) refractories inside lead silicate glass melt with 68.5 wt% PbO content was investigated at temperatures of 1200, 1250, 1300 and 1350ºC. Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive Spectroscopy (EDS), Thickness Reduction and Archimedes Principle were used to evaluate morphology/composition/structure of (corroded and un-corroded) refractory probes. The attack of lead silicate glass melt was taken place by inter-diffusion of the more mobile constituents into glassy matrix. chemical reactions produced a low viscosity secondary glass composition and deteriorated the durability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corrosion
  • lead glass
  • fused refractories