نویسنده

Physics, Chamran University of Ahwaz

10.30501/jamt.2011.70212

چکیده

دراین مقاله بعضی از خواص اپتیکی از قبیل شدت انتقال بین نواری؛تابع اتلاف انرژی الکترون و تابع دی الکتریک بلور PbTiO3 در فاز مکعبی با استفاده از روش امواج تخت تقویت شده خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW) در چارچوب نظریه تابعی چگالی (DFT)، با تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) محاسبه شده است. با توجه به منحنی تابع اتلاف انرژی (EELS)، انرژی پلاسمون حدود eV 23 محاسبه شده است و نتایج نشان می?دهدکه در انرژی� eV8/3 بیشترین شدت انتقال بین نواری وجود دارد. ضریب شکست استاتیک� PbTiO3 خالص در فاز مکعبی 83/2 محاسبه شده� است که توافق خوبی با نتایج تجربی دیگران دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optical Properties of PbTiO3 in Paraelectric Phase

چکیده [English]

The optical properties of PbTiO3 such as interband transition strength, electron energy-loss spectroscopy (EELS) and dielectric function have been studied by first principles using the density functional theory. The calculated EEL spectrum yield plasmon energy of 23eV and maximum interband transition strength occurs at 3.8eV. The result also yields a static refractive index of 2.8 for PbTiO3 in paraelectric phase that are in better agreement with the experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optical properties
  • PbTiO3
  • WIEN2k
  • FP-LAPW
  • DFT
  • GGA