نویسندگان

1 Mechanical Engineering, University of Guilan

2 materials, malek ashtar university of technology

چکیده

آلیاژسازی مکانیکی یکی از روشهای پرکاربرد در تولید آلیاژها و کامپوزیت�های پودری است. در این تحقیق، آلیاژ آلومینیم� AA7010 به روش آلیاژسازی مکانیکی و آسیابکاری پودرهای عنصری در یک آسیاب گلوله�ای زگواری به مدت 28 ساعت تولید گردید. نتایج نشان داد که میانگین اندازه ذرات پودر آلیاژی AA7010 پس از 28 ساعت آسیابکاری به حدود 6 میکرون رسیده است. تصاویر میکروسکپی الکترونی روبشی (SEM) از پودرهای آسیاب شده نشان داد که پودر آلیاژی AA7010 با ذرات هم�محور تولید شده است. آزمون پراش پرتو ایکس(XRD)، کاهش اندازه کریستالیت�های آلومینیم را با افزایش زمان آسیابکاری� تا 53 نانومتر نشان داد. انجام عملیات حرارتی در دمای� �C550� و محیط خنثی بر روی پودرهای آلیاژی پس از 24 ساعت آسیابکاری� موجب شکل�گیری ترکیبات بین فلزی MgZn2، Mg2Zn11، Al2Cu و Al2CuMg شد. آزمون ریزسختی�سنجی نشان داد که با ازدیاد زمان آسیابکاری، سختی پودرهای آلیاژی شده افزایش می�یابد. همچنین، آغاز فرآیند ذوب شدن پودر آلیاژی AA7010 در دمای� �C647 به کمک آزمون گرماسنجی روبشی افتراقی (DSC) نشان داد که عملیات آلیاژسازی و کاهش دمای ذوب رخ داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on AA7010 aluminum alloy processed by mechanical alloying

چکیده [English]

Mechanical alloying is one of advanced methods in producing alloy and composites materials. In this paper, AA7010 alloy was produced from elemental powders through mechanical alloying under argon atmosphere. Particle size measurements showed The results showed that fine and equiaxed particles with mean particle size of 6μm were formed after 28 h milling. The equiaxed particles observed by SEM after mechanical alloying. X-ray diffraction results for milled powders showed that Al crystallite size reduced to 53nm. Different intermetallic compounds including MgZn2, Mg2Zn11, Al2Cu and Al2CuMg were formed in 24 h mechanically alloyed AA7010 powder after annealing treatment at 550 °C in argon atmosphere. The microharness of mechanically alloyed powders was increased with respect to milling time. Differential scanning calorimetry analysis on AA7010 aluminum alloy also indicated that melting point has reduced to 647 °C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 7xxx aluminum alloys
  • mechanical alloying
  • XRD