نویسندگان

1 Materials Eng., Malek e Ashtar University of Technology

2 Materials Eng., Sahand

10.30501/jamt.2010.70208

چکیده

ترکیبات بین?فلزی آلومیناید تیتانیم قابلیت کم?نظیری برای استفاده در سازه?های مهندسی در دمای بالا دارد. در این مقاله، ایجاد آخال های غنی از نایوبیم در ریزساختار یک آلیاژ برپایة (Ti-48Al-2Cr-2Nb-1B(%at)) بررسی شده است. نتایج آزمایش ها نشان می?دهد، که اگر از نایوبیم عنصری به منزلة ماده اولیه استفاده شود، آخال های مزبور حتی با چهار مرحله ذوب نیز به طور کامل حذف نمی?شوند. این درحالی است که با جانشینی نایوبیم با ترکیب NbAl3 و با سه مرحله ذوب، ضمن حذف آخال ها از ریزساختار، تبخیر آلومینیم نیز کاهش می?یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Removing of the Niobium Rich Inclusions from Microstructure of a New Titanium Aluminide Intermetallic Alloy

چکیده [English]

Titanium Aluminide intermetallic compounds have excellent capability for utilization in engineering structures at high temperatures. In the present work, the formation of niobium rich inclusions in microstructure and aluminum evaporation during melting of a -TiAl based alloy (Ti-48Al-2Cr-2Nb-1B (%at)) has been investigated. The results show that the inclusions can not be removed even with four-stage melting, when elemental niobium is used as raw material. However by replacing Nb with NbAl3 and three-stage melting, the inclusions can be removed from microstructure completely and also aluminum evaporation will be reduced noticeably.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Titanium Aluminide
  • Niobium Inclusions
  • Aluminum Evaporation