نویسندگان

Department of Nanotechnology and Advanced Material, Materials and Energy Research Center

چکیده

در این تحقیق که برای اولین بار در ایران انجام گرفته است، ابتدا ماده حساس به نور (گروه فتوراکتیو) و سپس ماده پروتئینی ژلاتین حاوی گروه فتوراکتیو طی یک سری فرآیندهای پیچیده شیمیائی در تاریکی سنتز شدند. این ماده پروتئینی ژلاتین عامل دار حاوی آزیدو آنیلین می تواند تحت تابش میدان الکترومغناطیسی (نورمعمولی، اشعه فرابنفش، LED، لیزر و سایر میدانهای الکترومغناطیسی) تحریک شده و روی سطوح مختلف تثبیت شود و یا حتی در معرض میدانهای الکترومغناطیسی با عبور از یک فتوماسک منجر به ایجاد هر گونه طرح یا الگوی مطلوب شود. شناسایی ماده سنتز شده فتوراکتیو توسط آزمایشات مختلف از جمله طیف سنجی فرابنفش و آنالیز� FT-IR مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تثبیت فتوراکتیوژلاتین روی سطح شیشه، تابش لیزر CO2 بکاربرده شد. نتایج حاصله حاکی از حضور گروههای حساس به نور در ماده سنتزی فتوراکتیو ژلاتین می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Photoimmobilization of Synthesized Photoreative Gelatin by Laser Irradiation for Applications of Photobiolithography and Cell Printing

چکیده [English]

In this research, which is performed for the first time in Iran, a novel photoreactive material was synthesized by the coupling reaction of gelatin with a photo-cross-linkable material (N-(4-azidobenzoyloxy) succinimide). The synthesized material was analyzed using UV-vis spectroscopy, and FT-IR followed by immobilization onto the various surfaces of glass using laser irradiation (i.e. CO2 Laser). Then this pattern was confirmed by optical microscopy. It is concluded that unmodified gelatin could not be immobilized onto the surfaces. This is the main advantage of this biomaterial, which shows by inserting photoreactive group, immobilization could occur, and that gelatin could be easily fixed on the various surfaces using only electromagnetic fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photoreactive Gelatin
  • Photolithography
  • Electromagnetic field
  • CO2 Laser
  • Photo-immobilization