نویسندگان

1 Engineering, Amir Kabir University of Technology

2 materials, malek ashtar university of technology

3 Mechanical Engineering, Sharif University of Technology

چکیده

آلیاژسازی مکانیکی[1] به�عنوان یکی از روشهای شاخص در تولید آلیاژهای پودری در حالت جامد شناخته شده است و در سالهای اخیر فرایند پودر آلیاژهای آلومینیم به روش آلیاژسازی مکانیکی و با استفاده از پودرهای عنصری بطور گسترده�ای مورد توجه قرار است. عملیات آلیاژسازی مکانیکی نه تنها در ریزشدن ذرات مؤثر است بلکه موجب کارسخت شدن آنها نیز می�گردد. روش آزمایش پراش پرتوهای ایکس[2] از جمله روشهایی است که می�توان تغییرات رفتار شبکه در ساختار کریستالی ماده و همچنین اندازه دانه�ها را با استفاده از نتایج آن بدست آورد. �� در این تحقیق با انجام آزمایش پراش پرتو ایکس برروی پودرهای MA-Al6061 ، تأثیر آسیاب را بر تغییر ساختاربلوری پودرها از جمله متغییراندازه شبکه واندازه دانه�های بلوری نسبت به �زمان آسیاب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می�دهد با افزایش زمان آسیاب متغییر اندازه شبکه Al افزایش می�یابد و اندازه دانه�ها تا حد نانومتر کاهش می�یابد. � [1]- Mechanical Alloying [2]- X-Ray Diffraction�

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study and Investigation on behavior of Al6061 powders after Mechanical Alloying

چکیده [English]

Mechanical Alloying (MA) is a technique to produce Alloys and composite powders for high mechanical properties products. In recent years MA has attended to produce aluminum alloys with use of elementary powders. With MA technique we can produce fine particles with high work hardening and high strain energy because of its procedure .On of techniques that we can investigate the varieties of lattice behavior and crystal size is XRD. In this research with XRD and SEM we study the effect of Mechanical Alloying on powder size and lattice behavior of elementary powders of Al6061. Results show that with increasing of milling time, lattice parameter of Al increasing and particle size decreasing in to nano size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Powder Metallurgy
  • mechanical alloying