نویسندگان

1 Materials Engineering, Materials and Energy Research Center

2 semiconducor, Materials and Energy Research Center

3 Materials Eng., Malek e Ashtar University of Technology

چکیده

�� این مقاله راهکاری جهت جلوگیری از ورود یا خروج گرمای ناخواسته تابشی (امواج الکترومغناطیس فرو سرخ) به داخل یا خارج سیستم مورد بررسی (ساختمان، خودرو و ...) ارائه می�دهد. با این راهکار مصرف انرژی گرمایشی یا سرمایشی بشدت کاهش می�یابد. اختلاف دمای بین سیستم و محیط سبب انتقال گرما و هدر رفت انرژی می�شود، ولی در واقع انتقال گرما به روش تابشی نسبت دو روش رسانش و همرفت از اهمیت بیشتری برخوردار است، چراکه بر اساس قانون بیر-لامبرت با افزایش ضخامت دیوارها می توان از انتقال گرما توسط دو روش ذکر شده جلوگیری کرد. هدف از این مقاله یافتن روش محافظت انرژی در ساختمان با ممانعت از ورود انرژی ناخواسته است. این روش عبور امواج الکترومغناطیس فروسرخ نزدیک از شیشه را کاهش می�دهد. به این ممنظور شیشه�های پنجره چندین بار لایه نشانی شده تا شیسه حاصل ضمن داشتن عبور نور مرئی بالا، بازتاب فروسرخ بالایی نیز داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of substrate temperature on nanostructure zinc sulphide thin film in IR block applications

چکیده [English]

A method is presented to stop heat (IR electromagnetic waves) exchange between outdoor and indoor surroundings, (buildings, cars...) saving in heat or cooling energy. Due to temperature gradient between outdoor and indoor, unwanted heat flow takes place to reach equilibrium and energy waste inevitable. In common practice the mass energy flow expected by radiation rather than convection and conduction. Base on Beer-Lambert law, thicker wall results low transmitted of the radiation.
The present work devoted to find a solution to stop undesired energy flow in the buildings. A mechanism reduces near IR radiation transmission by windows. For this purpose the glass windows are coated by thin films that reflect near IR and transmit visible radiations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zinc Sulphide nanoparticles
  • Atomic Force Microscopy (AFM)
  • Spectroscopic Ellipsometry (SE)
  • electron beam vapor deposition technique